ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania przez „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przekazywania przez „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”, zwaną dalej „PKP SA”, na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków w wysokości 10 % kwoty świadczeń przedemerytalnych dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” na podstawie stosunku pracy nawiązanego przed dniem 7 września 1999 r., a następnie w okresie po dniu 18 maja 2000 r. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zwolnionych z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

§ 2. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, w terminie 10 dni od ostatniego dnia każdego miesiąca przekazuje PKP SA notę księgową obciążeniową na kwotę stanowiącą równowartość 10 % kwoty świadczeń przedemerytalnych wypłaconych w poprzednim miesiącu osobom, o których mowa w § 1.

2. Łącznie z notą księgową obciążeniową Zakład przekazuje do PKP SA, z podziałem na terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, listę wypłat zawierającą: imiona i nazwiska osób pobierających świadczenia przedemerytalne, ich numery PESEL oraz numery i kwoty wypłaconych świadczeń, zwaną dalej „listą wypłat”.

§ 3. 1. PKP SA, najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym otrzymało notę księgową obciążeniową na kwotę, o której mowa w § 2 ust. 1, dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany przez Zakład.

2. W przypadku nieprzekazania przez Zakład noty księgowej obciążeniowej wraz z listą wypłat w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, dokonanie przez PKP SA płatności ulega przesunięciu o liczbę dni opóźnienia ze strony Zakładu.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 albo 2, Funduszowi Pracy przysługują od PKP SA odsetki na zasadach i w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego.

4. Zakład przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy Funduszu Pracy w terminie 5 dni od dnia otrzymania ich od PKP SA.

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Funduszowi Pracy przysługują od Zakładu odsetki na zasadach i w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego.

§ 4. 1. Za okres od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Zakład przekazuje do PKP SA listę wypłat za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, za który dokonał pierwszej wypłaty świadczeń przedemerytalnych ze środków Funduszu Pracy dla osób, o których mowa w § 1.

2. Zakład przekazuje PKP SA noty księgowe obciążeniowe dotyczące kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, odrębnie za każdy miesiąc, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez PKP SA listy wypłat.

3. PKP SA dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany przez Zakład w terminie 7 dni od dnia otrzymania not księgowych obciążeniowych.

4. Zakład przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy Funduszu Pracy w terminie 5 dni od dnia dokonania płatności przez PKP SA.

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 i 4, od kwot wskazanych w notach księgowych obciążeniowych dotyczących refinansowanych Funduszowi Pracy środków, wystawionych przez Zakład na podstawie posiadanej dokumentacji finansowej. Funduszowi Pracy przysługują odsetki na zasadach i w wysokości określonej przepisami prawa cywilnego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych (Dz. U. Nr 15, poz. 105), zachowane w mocy na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).