ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 4 kwietnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1755) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”;

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Terminy, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 6 ust. 2, podlegają przywróceniu na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).