ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

§ 1. Rozporządzenie określa wzory dokumentów elektronicznych o:

1)   wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   zmianę w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. (poz. 193)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).