ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w ośrodkach szkolenia zawodowego.”;

2) w § 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego realizujący zadania przy pomocy ośrodków szkolenia zawodowego;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) kierownicy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży realizujący zadania przy pomocy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego.”,

b) w ust. 3:

— w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:

„d) dyrektorów ośrodków szkolenia zawodowego;”,

— po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) tworzy i znosi ośrodki szkolenia zawodowego;”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komendant Główny OHP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Komendy Głównej OHP, wojewódzkich komendantów OHP i ich zastępców, dyrektorów centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorów ośrodków szkolenia zawodowego.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) kierownicy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego.”,

c) w ust. 3:

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zatwierdza plany pracy centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania, rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufców pracy;”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego.”,

d) w ust. 4:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tworzy i znosi — za zgodą Komendanta Głównego OHP — centra edukacji i pracy młodzieży, ośrodki szkolenia i wychowania, rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufce pracy;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiej komendy OHP, centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania, rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufców pracy.”;

5) w § 6 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) prowadzenia rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;”;

6) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Ośrodki szkolenia zawodowego:

1) organizują i prowadzą szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, o której mowa w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) współpracują, w szczególności z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z pracodawcami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rynku pracy i edukacji.

2. Komendant Główny OHP, w drodze zarządzenia, nadaje ośrodkowi szkolenia zawodowego statut, w którym określa podstawowy sposób jego działania.”

7) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego odpowiada za całokształt działalności ośrodka.

2. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego:

1) realizuje zadania OHP, w zakresie określonym w § 6a ust. 1, oraz politykę kadrową i płacową w ośrodku szkolenia zawodowego, dysponuje przyznanymi środkami finansowymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

2) ustala kierunki działania ośrodka szkolenia zawodowego;

3) sporządza plan pracy, plan finansowy ośrodka szkolenia zawodowego i przesyła do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu OHP;

4) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów wymienionych w pkt 3;

5) współpracuje z innymi jednostkami OHP, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, pracodawcami oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie edukacji dorosłych.

3. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego:

1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność ośrodka szkolenia zawodowego;

2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

3) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych ośrodka szkolenia zawodowego.

4. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ośrodka szkolenia zawodowego.”;

8) w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

9) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży:

1) prowadzą na terenie województwa szkolenia umożliwiające młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższenie kompetencji zawodowych;

2) współpracują z pozostałymi jednostkami OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych oraz przygotowaniu do uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.


1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725.