ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia

Na podstawie art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru, a także wzory formularzy składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia.

§ 2. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w art. 18e ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 18i ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia składanych przez agencje zatrudnienia, o których mowa w art. 19f ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Wzór formularza zbiorczej informacji o działalności agencji zatrudnienia składanej przez marszałka województwa, o której mowa w art. 18p ustawy, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe wzory formularzy wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. 899)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 17, poz. 91), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).