ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej oraz niezbędne załączniki wymagane do zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej.

§ 2. Wzór formularza, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Podmiot zgłaszający klub integracji społecznej do rejestru jest obowiązany dołączyć kopię aktu o utworzeniu klubu integracji społecznej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).