ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz. U. Nr 115, poz. 964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór oświadczenia instytucji kredytującej, dołączony do wniosku, o którym mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r. (poz. 1023)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).