ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

Na podstawie art. 65 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   obowiązkowe istotne elementy umowy o zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej, zwanego dalej „FRD”;

2)   dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD;

3)   sposób lokowania środków z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą”, wraz z zasadami ich wyceny;

4)   szczegółowy sposób ustalania kosztów bieżącego zarządzania środkami FRD;

5)   inne formy lokowania środków FRD.

§ 2. Określa się obowiązkowe istotne elementy umowy o zarządzanie środkami FRD, których wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD nie mogą przekroczyć następujących wartości środków FRD:

1)   100% — w bony, obligacje skarbowe i inne papiery wartościowe Skarbu Państwa;

2)   80% — w obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm. 3) ), gwarantowane przez Skarb Państwa;

3)   20% — w papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne Warszawa;

4)   80% — w dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa, z wyłączeniem instrumentów, o których mowa w pkt 2;

5)   30% — w akcje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94);

6)   20% — w obligacje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, z wyłączeniem obligacji, dla których proporcje udziału zostały określone w pkt 1-4;

2. Łączna suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, nie może przekroczyć 40% wartości środków FRD.

3. Łączna suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, jednego emitenta nie może przekroczyć 10% wartości środków FRD.

4. FRD może nabyć nie więcej niż 20% jednej emisji papieru wartościowego, z wyłączeniem instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 4. 1. Aktywa, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy, z wyłączeniem środków pieniężnych, utrzymywane są do terminu wykupu.

2. Środki pochodzące z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy, oraz wszelkie inne przychody uzyskane z ich posiadania, lokowane są wyłącznie w depozytach bankowych.

3. Aktywa, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy, wyceniane są do terminu ich wykupu, w wartości z dnia ich otrzymania, określonej w wykazie, o którym mowa w art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

§ 5. 1. Na koniec każdego kwartału Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala ogólną wartość środków FRD oraz kontroluje, czy zostały zachowane dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i § 7, oraz warunki określone w art. 65 ust. 1 i 4 ustawy.

2. Dopuszcza się okresowe przekroczenie udziałów poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i § 7, w ogólnej wartości środków FRD, w szczególności w następstwie zmiany cen rynkowych stanowiących podstawę wyceny aktywów i zobowiązań FRD albo w następstwie innych okoliczności, na które FRD nie ma bezpośredniego wpływu.

3. W przypadku przekroczenia udziałów poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i § 7, podmiot zarządzający środkami FRD jest obowiązany do dostosowania działalności lokacyjnej do wymogów określonych w rozporządzeniu, w trybie uwzględniającym cel inwestycyjny FRD, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym przeprowadzona wycena aktywów FRD wykazała zaistnienie takiego stanu.

4. Określając wartość środków FRD, uprawniony podmiot zewnętrzny, któremu powierzono zarządzanie środkami FRD, w trybie określonym w art. 64 ustawy, stosuje odpowiednio przepis ust. 1.

§ 6. 1. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD obejmują w szczególności koszty:

1)   zaopiniowania przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rocznych sprawozdań finansowych FRD, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 5 ustawy;

2)   opłat za zarządzanie środkami FRD pobieranych przez podmioty zewnętrzne;

3)   związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów ze środków FRD, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta na podstawie odrębnych przepisów;

4)   wykonania na potrzeby FRD przez podmioty zewnętrzne badań i ekspertyz.

2. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych corocznie, w terminie wynikającym z przepisów dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej, przedkłada Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych projekt planu finansowego FRD na kolejny rok, zawierający uzasadnienie wysokości planowanych kosztów bieżącego zarządzania.

§ 7. 1. Dopuszcza się lokowanie środków FRD również w:

1)   depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe — do 40% wartości środków FRD;

2)   formie depozytu u Ministra Finansów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) — do 100% wartości środków FRD.

2. Banki, w których mogą być dokonywane depozyty bankowe określone w ust. 1 pkt 1, muszą posiadać fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż 100 milionów euro.

3. Łączna suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w depozyty bankowe i w bankowe papiery wartościowe jednego banku nie może przekroczyć 10% wartości środków FRD.

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 3, nie stosuje się do środków pochodzących z aktywów, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 4a ustawy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r. 4)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623,1650 i 1717.

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 433, 843, 1543 i 1646.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz. U. Nr 92, poz. 757), które traci moc z dniem 1 lutego 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).