ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) typy zezwoleń na pracę;

2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;

3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy;

5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania w sprawie zezwolenia na pracę;

6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, oświadczeń podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczących spełnienia wymagań określonych w ustawie, wzory informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, oraz zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

§ 2. Określa się następujące typy zezwoleń na pracę:

1) A — dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) B — dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

3) C — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;

4)   D — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

5)   E — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4. 

§ 3. 1. Zezwolenie na pracę, zwane dalej „zezwoleniem”, jest wydawane na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony datami.

4. Wzór zezwolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

2. Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3.  Przedłużenie zezwolenia jest wydawane na okres oznaczony datami.

4. Wzór przedłużenia zezwolenia jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, starosta:

1) przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;

2) niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;

3)   informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

4) kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;

5) dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

6) w terminach określonych w art. 88c ust. 2 ustawy wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.

2. W ofercie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wskazuje na potrzebę uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1.

3. W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

4. Starosta może wydać podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy przez cudzoziemca informację, o której mowa w ust. 1, na podstawie wyników rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy złożone przez ten podmiot w okresie ostatnich 6 miesięcy.

5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia, przedstawia:

1)   dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego — w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

2)   ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

3)   umowę spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki -jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

4)   kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania — kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

5)   dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

6)   informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

7)   kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku — w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

8)   dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku — w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

9)   dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy — w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

10)  informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi -w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

11)  umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona — w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

12)  dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej — w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

13)  dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

14)  dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

15)  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwoleń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6-13. Informacja starosty, o której mowa w ust. 1 pkt 6, może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o przedłużenie zezwolenia, przedstawia:

1)   dokumenty, o których mowa w ust. 1;

2)   umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;

3)   dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

4. W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwolenia dla więcej niż jednego cudzoziemca ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, a do wniosku o przedłużenie zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

6. Wzór składanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o których mowa w art. 88hust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Wnioskodawca potwierdza w drodze oświadczenia na piśmie wypełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1, ust. 6 i art. 88j ust. 1 pkt 4–7 i 9 ustawy.

2. Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy.

§ 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

§ 9. Do wniosków złożonych do dnia 1 sierpnia 2009 r. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi może dołączyć dokument wydany przez starostę na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 822) zamiast informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 822).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. (poz. 84)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.