ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

Na podstawie art. 65 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) obowiązkowe istotne elementy umowy o zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej, zwanego dalej „FRD”;

2) dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD;

3) sposób lokowania środków FRD przekazywanych z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;

4) szczegółowy sposób ustalania kosztów bieżącego zarządzania środkami FRD;

5) inne formy lokowania środków FRD.

§ 2. Określa się obowiązkowe istotne elementy umowy o zarządzanie środkami FRD, których wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD nie mogą przekroczyć następujących wartości środków FRD:

1) 100 % —w bony, obligacje skarbowe i inne papiery wartościowe Skarbu Państwa;

2) 20 % — w papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki gmin i miasto stołeczne Warszawa;

3) 80 % — w dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa;

4) 30 % — w akcje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm. 3) );

5) 20 % — w obligacje zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 4, z wyłączeniem obligacji, dla których proporcje udziału zostały określone w pkt 1–3;

6) 5 % — w obligacje emitowane przez spółki publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm. 4) ).

2.  Łączna suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, nie może przekroczyć 40 % wartości środków FRD.

3.  Łączna suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, jednego emitenta nie może przekroczyć 10 % wartości środków FRD.

4.  FRD może nabyć nie więcej niż 20 % jednej emisji papieru wartościowego, z wyłączeniem instrumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 4. 1. Środki FRD przekazywane z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa są lokowane w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te wpłynęły na rachunek bankowy FRD.

2. Środki pochodzące ze sprzedaży, wykupu i odsetek od papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, są lokowane w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

§ 5. 1. Na koniec każdego kwartału Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala ogólną wartość środków FRD oraz kontroluje, czy zostały zachowane dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i 7, oraz warunki określone w art. 65 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Dopuszcza się okresowe przekroczenie udziałów poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i 7, w ogólnej wartości środków FRD, w następstwie zmiany cen rynkowych stanowiących podstawę wyceny aktywów i zobowiązań funduszu albo w następstwie innych okoliczności, na które FRD nie ma bezpośredniego wpływu.

3. W przypadku przekroczenia udziałów poszczególnych lokat, o których mowa w § 3 i 7, podmiot zarządzający środkami FRD jest zobowiązany do dostosowania działalności lokacyjnej do wymogów określonych w rozporządzeniu, w trybie uwzględniającym cel inwestycyjny FRD, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia, w którym przeprowadzona wycena aktywów funduszu wykazała zaistnienie takiego stanu.

4. Określając wartość środków FRD, uprawniony podmiot zewnętrzny, któremu powierzono zarządzanie środkami FRD, w trybie określonym w art. 64 ustawy, stosuje odpowiednio przepis ust. 1.

§ 6. 1. Koszty bieżącego zarządzania środkami FRD obejmują wyłącznie koszty:

1) zaopiniowania przez biegłego rewidenta niebędą-cego pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rocznych sprawozdań finansowych FRD, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 5 ustawy;

2) opłat za zarządzanie środkami FRD pobieranych przez podmioty zewnętrzne;

3) związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów ze środków FRD, stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych korzysta na podstawie odrębnych przepisów;

4) wykonania na potrzeby FRD przez podmioty zewnętrzne badań i ekspertyz.

2. Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych corocznie, w terminie wynikającym z przepisów dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej, przedkłada Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych projekt planu finansowego FRD na kolejny rok, zawierający uzasadnienie wysokości planowanych kosztów bieżącego zarządzania.

§ 7. 1. Dopuszcza się lokowanie środków FRD również w depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe — do 40 % wartości środków FRD.

2. Banki, w których mogą być dokonywane lokaty określone w ust. 1, muszą posiadać fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż 100 milionów euro.

3. Łączna suma lokat, o których mowa w ust. 1, w depozyty bankowe i w bankowe papiery wartościowe jednego banku nie może przekroczyć 10 % wartości środków FRD.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 5)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogtoszonewDz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574 i Nr 71, poz. 609.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 78, poz. 659.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 235, poz. 1734 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 231, poz. 1547.

5) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (Dz. U. Nr 31, poz. 256, z 2004 r. Nr 32, poz. 277 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 10) zachowane w mocy na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 14, poz. 75).