ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 10f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zwanego dalej „Zespołem”;

2) organizację i tryb działania Zespołu;

3) zasady uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wyznaczając termin na zgłaszanie kandydatów zgodnie z art. 10b ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego rozpatruje zgłoszone kandydatury na członków Zespołu, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) zakres realizowanych przez kandydata zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) doświadczenie kandydata w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

3) wdrażanie przez kandydata nowatorskich rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4) osiągnięcia kandydata w zakresie realizowanych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza skład Zespołu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 3. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zapewnienie obsługi protokolarnej posiedzeń Zespołu przez wyznaczenie Sekretarza Zespołu;

2) zapewnienie prawidłowego przepływu informacji i obiegu dokumentów w zakresie posiedzeń Zespołu oraz podejmowanych przez Zespół uchwał;

3) zwoływanie i informowanie o posiedzeniach Zespołu;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

5) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;

6) zapraszanie do udziału w posiedzeniach Zespołu innych osób, niebędących jego członkami, które mogą wspierać Zespół w realizacji zadań.

3. Przewodniczący Zespołu informuje członków Zespołu o terminie posiedzenia nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Zespołu.

§ 4. Członek Zespołu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zespołu, informuje Przewodniczącego Zespołu o przyczynach swojej nieobecności, w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed posiedzeniem Zespołu.

§ 5. 1. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.

2. Członkami grup roboczych są osoby wchodzące w skład Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom grup roboczych wykonanie określonych prac niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

§ 6. 1. Opinie Zespołu są podejmowane na posiedzeniach Zespołu w formie uchwał.

2. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku nieosiągnięcia większości głosów, o której mowa w ust. 2, decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

4. Uchwały Zespołu są dołączane do protokołów posiedzeń, na których zostały podjęte.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).