ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia

Na podstawie art. 19k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, wzór certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru oraz zakres składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych informacji.

§ 2. Wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w art. 18e ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór certyfikatu, o którym mowa w art. 18i ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.1. Informacja o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w art. 19f ustawy, zawiera:

1) w przypadku pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które zostały wpisane do prowadzonej przez agencję pośrednictwa pracy ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zwaną dalej „klasyfikacją”, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

c) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy na podstawie stosunku pracy, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia;

2) w przypadku pośrednictwa pracy w zakresie kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych — liczbę osób, z uwzględnieniem płci, które podjęły pracę za granicą, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, od 3 do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy, z podaniem państwa zatrudnienia;

3) w przypadku doradztwa personalnego — liczbę pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego w zakresie:

a) prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określania kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

b) wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy,

c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji;

4) w przypadku poradnictwa zawodowego:

a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

c) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, korzystających z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

d) liczbę pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności z udzielanej informacji i doradztwa w tym zakresie;

5) w przypadku pracy tymczasowej:

a) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję zatrudnienia, w tym skierowanych do pracodawców zagranicznych, do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia.

b) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, niebędą-cych pracownikami agencji zatrudnienia, skierowanych przez agencję, w tym skierowanych do pracodawców zagranicznych, do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych: do 25 roku życia, między 25 a 50 rokiem życia, powyżej 50 roku życia,

c) liczbę godzin przepracowanych przez osoby skierowane przez agencję zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony i umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

d) liczbę godzin przepracowanych przez osoby niebędące pracownikami agencji zatrudnienia, skierowane na podstawie umowy prawa cywilnego,

e) liczbę pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia, w tym zagranicznych pracodawców użytkowników.

f) liczbę osób, z uwzględnieniem płci, skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej, według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, na okres do 3 miesięcy, od 3 do 12 miesięcy, powyżej 12 miesięcy, z podaniem państwa zatrudnienia.

2. Wzór formularza informacji o działalności agencji zatrudnienia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia (Dz. U. Nr 212, poz. 1770).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. (poz. 91)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.