ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 82, poz. 494, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych”;

2)  w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych.”;

3)  w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonującemu czynności kontrolne przysługuje dodatek specjalny w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego.”;

4)  w § 9:

a)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.”,

b)   uchyla się ust. 4;

5)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6)  w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a)   tytuł tabeli I otrzymuje brzmienie:

I. Pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”,

b)   w tabeli II:

— tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

II. Pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”,

— lp. 1 i 1a otrzymują brzmienie:


1 2 3 4 5 6
1 Główny Inspektor Sanitarny MSW XX—XXI 10 według odrębnych przepisów
1a Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze województwa,

Naczelnik Wydziału Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego

XVII-XIX 8 według odrębnych przepisów

— po lp. 2 dodaje się lp. 2a w brzmieniu:


1 2 3 4 5 6
2a Kierownik zespołu XV-XVIII 8 wyższe 5

c) uchyla się tabelę IV,

d) w tabeli VI:

— tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I i II”,

— po lp. 18 dodaje się lp. 18a w brzmieniu:


1 2 3 4 5 6
18a Kierownik kancelarii IX-XII 3 wyższe 1
średnie 3

§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

1)   Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2.

3)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 51, poz. 410, z 2010 r. Nr 84, poz. 549 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 756.