ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. Nr 82, poz. 495, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych”;

2)  w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 2;

3)  w § 9:

a)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.”,

b)   uchyla się ust. 3;

4)  załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

5)  w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) uchyla się tabelę III,

b) w tabeli IV część II otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5 6
II. Pracownicy administracji i obsługi
1 Główny specjalista XV-XVIII wyższe 7
2 Starszy specjalista XIII-XVI wyższe 5
3 Specjalista XI-XIV średnie 5
4 Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych) X-XIII średnie 4
5 Księgowy,

starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

IX-XI średnie 2
6 Kierowca VII-VIII według odrębnych przepisów
7 Referent, kasjer, magazynier, sekretarka VI-VIII średnie 4
8 Pomocnik biblioteczny V-VII zawodowe

c) po tabeli Vc dodaje się tabele Vd i Ve w brzmieniu:

Vd. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Informatycznych


Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba

lat pracy

1

2

3 4 5 6
1 Kierownik projektu, główny architekt systemu, zastępca kierownika projektu XV-XIX 9 wyższe 5
kierownik zespołu administracyjnego projektu, kierownik zespołu 8
2 Kierownik wydziału XV-XVIII 8 wyższe 5
3 Architekt systemu XIV-XVIII 7 wyższe 5
projektant:

- baz i hurtowni danych systemu,

- architektury technicznej systemu

6 wyższe 3
4 Główny specjalista XIV-XVII 8 wyższe 5
radca prawny według odrębnych przepisów
5 Zastępca kierownika wydziału XIV-XVI 6 wyższe 3
6 Kierownik działu XIII-XIV 5 wyższe 3
7 Starszy specjalista XIII-XIV wyższe 3
8 Specjalista XII-XIII wyższe 2
programista średnie
9 Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy X-XIII według odrębnych przepisów
10 Kierownik magazynu X-XII 3 średnie 4
zasadnicze 7
starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
11 Starszy inspektor IX-XI wyższe 1
średnie 4
12 Starszy księgowy IX-X średnie 4
inspektor 2
13 Księgowy, starszy referent VIII-IX średnie 2
kasjer
14 Referent VII-VIII średnie

Ve. Pracowników zatrudnionych w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów


Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba

lat pracy

1

2

3

4

5

6

1 Kierownik: wydziału, oddziału, obiektu XIII-XV 10 wyższe 5
2 Kierownik: biura, zespołu, sekcji, projektu XII-XIV 8 wyższe 4
3 Główny: specjalista, architekt IX-XIV 6 wyższe 5
radca prawny według odrębnych przepisów
4 Zastępca głównego księgowego X-XIII 6 wyższe 3
średnie 6
5 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, audytor IX-XIII 6 według odrębnych przepisów
6 Administrator, architekt IX-XIII wyższe 3
7 Główny energetyk,

inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

VIII-XII 5 wyższe 3
8 Starszy: specjalista, informatyk, programista, analityk, projektant VII-XII wyższe 3
1 2 3 4 5 6
9 Specjalista,

informatyk,

programista,

analityk,

projektant

VI-XI wyższe 1
średnie 3
10 Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum V-VIII 2 wyższe 1
średnie 2
11 Energetyk V-VIII wyższe 1
średnie 2
12 Starszy: inspektor, technik, archiwista IV-VII średnie 2
13 Inspektor,

młodszy administrator,

technik

III-VI średnie
14 Referent, sekretarka, archiwista, magazynier II-IV średnie
15 Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy I-III zawodowe

lub podstawowe

kierowca według odrębnych przepisów”

§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia w tabelach I, II i VII mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

1)   Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2.

3)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 348, z 2010 r. Nr 16, poz. 85 oraz z 2011 r. Nr 140, poz. 823.