ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz studiów podyplomowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowe warunki finansowania ze środków Funduszu Pracy:

a) stypendiów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

b) składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od wypłaconych stypendiów należnych od pracodawcy, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, zwanych dalej „składkami na ubezpieczenia społeczne”;

3) zakres informacji przekazywanych powiatowemu urzędowi pracy niezbędnych do prawidłowego dofinansowania szkoleń i studiów podyplomowych oraz finansowania stypendiów.

§ 2. 1. Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, zwany dalej „przedsiębiorcą”, który skierował pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe i zawarł z nim umowę, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) siedzibę przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia działalności;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy;

4) rodzaj i charakterystykę szkolenia lub kierunek studiów podyplomowych, w tym tematykę, miejsce i termin realizacji szkolenia lub studiów podyplomowych;

5) liczbę osób skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe;

6) kalkulację kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych;

7) wnioskowaną wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia, studiów podyplomowych oraz na finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne;

8) uzasadnienie potrzeby odbycia przez pracowników szkolenia lub studiów podyplomowych.

3. Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy;

2) dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;

4) zaświadczenia albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych;

5) informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych;

6) informację o otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym pomocy udzielonej na podstawie pkt 4.2.2 Komunikatu Komisji — Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 16 z 22.01.2009, str. 5).

§ 3. 1. Starosta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku rozpatruje wniosek i informuje przedsiębiorcę o sposobie jego rozpatrzenia.

2. Jeżeli wniosek jest niekompletny, starosta wyznacza przedsiębiorcy 7-dniowy termin na uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów.

§ 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z przedsiębiorcą umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, określającą w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych;

3) wysokość środków Funduszu Pracy na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne;

4) termin dostarczenia do powiatowego urzędu pracy listy pracowników, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy;

5) termin i sposób przekazania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych oraz na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne;

6) harmonogram i sposób przekazywania przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na wypłatę stypendiów;

7) sposób rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;

8) warunki wypowiedzenia umowy;

9) warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia szkolenia lub studiów podyplomowych z winy pracownika;

10) warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;

11) sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;

12) postanowienia dotyczące zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy.

§ 5. W okresie obowiązywania umowy przedsiębiorca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym uzyskał daną informację, jest obowiązany informować starostę o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jej realizację, w tym w szczególności o:

1) ustaniu stosunku pracy z pracownikiem;

2) przerwaniu szkolenia lub studiów podyplomowych przez pracownika;

3) niezdolności do pracy pracownika, który otrzymuje stypendium w okresie odbywania szkolenia lub studiów podyplomowych.

§ 6. Przedsiębiorca niezwłocznie po otrzymaniu środków Funduszu Pracy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca stypendium uprawnionym pracownikom.

§ 7. Przekazanie przedsiębiorcy środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne wynikających z zawartych umów obejmujących okres do dnia 31 grudnia 2011 r. może nastąpić do dnia 31 stycznia 2012 r.

§ 8. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w przepisach rozdziału 3 i 4 ustawy ze wspólnym rynkiem.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).