ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór wniosku przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, zwanego dalej „przedsiębiorcą”, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–6 ustawy;

4) wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”;

5) zakres informacji niezbędnych do zawarcia umowy;

6) wymagane dokumenty uzasadniające wniosek.

§ 2. 1. Wniosek przedsiębiorcy o przyznanie świadczeń z Funduszu składa się z:

1) Części A — obejmującej oświadczenie przedsiębiorcy, że znajduje się w przejściowych trudnościach finansowych, oraz wystąpienie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–6 ustawy;

2) Części B — obejmującej wystąpienie przedsiębiorcy o zawarcie umowy o wypłatę ze środków Funduszu świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy oraz świadczeń na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń lub o ustalenie nowych warunków spłaty należności Funduszu.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

1) aktualne zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i kopię decyzji o nadaniu NIP;

2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

3) aktualne zaświadczenie banku prowadzącego rachunek bankowy przedsiębiorcy lub zaświadczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o numerze prowadzonego rachunku;

4) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami publicznoprawnymi lub zaświadczenie o zawarciu porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowego opłacania rat lub o korzystaniu z odroczenia terminu płatności;

5) dokumenty potwierdzające istnienie związku między przejściowymi trudnościami finansowymi a spadkiem obrotu;

6) oświadczenie o obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;

7) oświadczenie, że pracownicy objęci wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu nie osiągnęli w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm. 2) ), a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli w tym roku — oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykazane w wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek;

8) program naprawczy sporządzony przez przedsiębiorcę na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy, zawierający:

a) prezentację przedsiębiorcy obejmującą w szczególności cele, zadania, profil i zakres działania przedsiębiorcy,

b) opis działań zorientowanych na poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy, wybór środków oraz strategię realizacji programu naprawczego,

c) w przypadku istnienia zaległości publicznoprawnych — zaświadczenia o ich wysokości i plan ich spłaty;

9) oświadczenie przedsiębiorcy o niekorzystaniu dotychczas przez pracowników z pomocy z tytułu przestoju ekonomicznego, ograniczenia wymiaru czasu pracy, stypendium, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz innego świadczenia z tytułu zatrudnienia, szkolenia albo studiów podyplomowych, finansowanego ze środków publicznych;

10) pisemną zgodę pracownika na objęcie go przestojem ekonomicznym.

4. W przypadku gdy dołączone do wniosku dokumenty potwierdzają spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–6 ustawy, właściwy organ, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1–3 ustawy, wydaje zaświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Do zawarcia umowy w celu przyznania świadczeń z Funduszu niezbędna jest:

1) informacja o rodzajach świadczeń, o które wnioskuje przedsiębiorca;

2) oświadczenie przedsiębiorcy o rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy publicznej;

3) oświadczenie przedsiębiorcy, że dotrzyma warunków, o których mowa w art. 6 ustawy;

4) zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu kwoty pomocy w przypadkach wskazanych w art. 7 lub art. 21 ustawy;

5) kopia układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o którym mowa w art. 12 ust. 2 albo ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Przedsiębiorca niezwłocznie po podpisaniu umowy składa w 3 egzemplarzach do właściwego ze względu na miejsce swojej siedziby kierownika Biura Terenowego Funduszu aktualny wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. W przypadku świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego, wykaz, o którym mowa w ust. 1, składa się za okres nieprzekraczający 3 kolejnych miesięcy sprzed dnia złożenia wniosku, natomiast kolejne wykazy przedsiębiorca składa do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne.

3. W przypadku świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, wykaz, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne.

§ 5. Przekazanie przez kierownika Biura Terenowego Funduszu świadczeń finansowych przyznanych przedsiębiorcy następuje niezwłocznie po zatwierdzeniu przez niego zgodności złożonego przez przedsiębiorcę wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu z umową oraz przedłożonymi do wglądu listami płac, na wskazany rachunek bankowy przedsiębiorcy lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzony dla przedsiębiorcy.

§ 6. Przedsiębiorca niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Funduszu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, na podstawie zatwierdzonego przez kierownika Biura Terenowego Funduszu wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, wypłaca świadczenia uprawnionym pracownikom oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także przekazuje należności alimentacyjne.

§ 7. 1. Przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków finansowych:

1) zwraca na rachunek bankowy Biura Terenowego Funduszu różnicę między kwotą otrzymanych środków finansowych na wypłatę świadczeń a kwotą świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym;

2) przekazuje kierownikowi Biura Terenowego Funduszu wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu, zawierający potwierdzenie własnoręcznym podpisem otrzymanie świadczeń przez osoby uprawnione oraz kopie potwierdzeń dokonania wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;

3) przekazuje do Biura Terenowego Funduszu kopie potwierdzenia odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz i Fundusz Pracy oraz przekazania należności alimentacyjnych.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić na piśmie kierownika Biura Terenowego Funduszu o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń, w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 8. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w przepisach rozdziału 3 i 4 ustawy ze wspólnym rynkiem.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. (poz. 1112)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 8, poz. 38, Nr 14, poz. 75, Nr 18, poz. 97, Nr 22, poz. 120, Nr 68, poz. 574, Nr 71, poz. 609, Nr 111, poz. 918 i Nr 131, poz. 1075.