ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych towarów przywożonych na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje, o których mowa w art. 67 ust. 1 lit. b oraz art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady”, aby mogły korzystać ze zwolnień od należności celnych przywozowych.

§ 2. Instytucje i organizacje korzystają ze zwolnień od należności celnych przywozowych, jeżeli zajmują się edukacją lub zapewniają pomoc osobom niewidomym — w zakresie zwolnienia określonego w art. 67 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady, lub ich podstawową działalnością jest edukacja lub pomoc osobom niepełnosprawnym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — w zakresie zwolnienia określonego w art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady, oraz spełniają następujące warunki:

1) posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne, które:

a) prowadzą działalność pożytku publicznego,

b) nie są jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

c) nie działają w celu osiągnięcia zysku;

2) posiadają osobowość prawną lub są jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

3) stanowią jednostki organizacyjne pomocy społecznej wspierające osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwiającym im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do zgłoszeń celnych towarów, o których mowa w art. 67 ust. 1 lit. b oraz art. 68 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady, dokonanych od dnia 2 stycznia 2011 r. przez instytucje i organizacje, o których mowa w § 2 niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3)


1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych (Dz. U. Nr 153, poz. 1616), które na mocy art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 106, poz. 673) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2011 r.