ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych

Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje;

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamówień na realizację ze środków funduszu wypadkowego świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2329) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład publikuje ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń w miejscu powszechnie dostępnym w gmachu jednostki organizacyjnej Zakładu przeprowadzającej konkurs oraz zamieszcza je na stronie internetowej Zakładu.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację świadczeń Zakład przesyła do wiadomości właściwej terytorialnie okręgowej radzie lekarskiej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 rnarca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu dziafania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.