ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór karty skierowania do odbycia służby zastępczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Karty skierowania poborowego do służby zastępczej, wydane poborowym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność.

§ 3. Karty skierowania do odbycia służby zastępczej na blankietach według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów, stosowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być wydawane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie wzoru karty skierowania do odbycia służby zastępczej (Dz. U. Nr 10, poz. 85).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).