ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji półrocznej INF-W sporządzanej przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, dotyczącej spełniania warunków określonych odpowiednio w art. 28 lub art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Informację półroczną, o której mowa w § 1, przesyła się do wojewody właściwego dla siedziby zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w terminach:

1) do dnia 20 lipca — za I półrocze;

2) do dnia 20 stycznia — za II półrocze roku sprawozdawczego.

§ 3. Określa się wzór informacji INF-WZ sporządzanej przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Informacje, o których mowa w § 1 i 3, mogą być przedstawiane w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. W przypadku przedstawiania informacji w formie elektronicznej struktura rekordu szczegółowego odpowiada strukturze informacji przedstawianej w formie pisemnej. Rekord informacji INF-W składa się z 294 pól. Rekord informacji INF-WZ składa się ze 135 pól.

3. Sporządzający informację w formie elektronicznej zachowuje kopie tej informacji na dowolnym nośniku elektronicznym lub w formie wydruku.

§ 5. Wzory informacji półrocznej INF-W w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem stosuje się, począwszy od informacji przedstawianych za pierwsze półrocze 2011 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (poz. 232)

Załącznik 1 Wzór — INF-W

Załącznik 2 Wzór — INF-WZ


1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726.