ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie sposobu i trybu przekazania rejestru jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, oraz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 793) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przekazania rejestru jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, oraz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu wojewodzie.

§ 2. Przekazanie spraw i dokumentów związanych z rejestrem jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, zwanym dalej „rejestrem”, oraz toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zwanego dalej „protokołem”.

§ 3. 1. Protokół sporządzany jest według stanu na dzień 13 lipca 2007 r. przez komisję powołaną przez marszałka województwa spośród przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu marszałkowskiego, które prowadziły przekazywany do urzędu wojewódzkiego rejestr oraz toczące się postępowania sądowe i administracyjne.

2. Przewodniczącym komisji powołanej dla sporządzenia protokołu jest marszałek województwa.

§ 4. 1. Protokół zawiera:

1) rejestr;

2) wykaz przekazywanych dokumentów związanych z rejestrem;

3) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych i niezakończonych, w podziale na postępowania sądowe i administracyjne;

4) wykaz przekazywanych dokumentów związanych ze sprawami, o których mowa w pkt 3.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie marszałkowskim, a drugi przekazywany jest do właściwego urzędu wojewódzkiego. Protokół podpisują marszałek województwa oraz wojewoda.

3. Przekazanie spraw i dokumentów związanych z rejestrem oraz toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje z dniem podpisania protokołu przez stronę przekazującą i stronę przejmującą.

§ 5. Strona przekazująca i strona przejmująca sporządzą w terminie 14 dni od dnia przekazania rejestru i toczących się postępowań sądowych i administracyjnych informację dla:

1) jednostek organizacyjnych, którym został nadany status centrum integracji społecznej, o nazwie organu prowadzącego rejestr;

2) stron i uczestników toczących się postępowań sądowych i administracyjnych o nazwie organu właściwego w tych postępowaniach;

3) organów sądowych, przed którymi toczą się postępowania, o nazwie organu właściwego do występowania przed sądem.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).