ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”, w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży należy:

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży zaniedbanej wychowawczo i wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) zapewnienie uczestnikom OHP warunków do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego;

3) zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego;

4) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w konflikt z prawem;

5) realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub opiekunami;

6) promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej OHP w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną;

7) badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników OHP, w szczególności przez zbieranie informacji o losach wychowanków OHP.

2. Do zadań OHP w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży należy:

1) nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży bezrobotnej oraz uczniów i studentów;

2) prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;

3) przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;

4) podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy;

5) rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi oraz organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w ośrodkach szkolenia zawodowego.

§ 2. OHP tworzą:

1) Komendant Główny OHP realizujący zadania przy pomocy Komendy Głównej OHP z siedzibą w Warszawie;

2) wojewódzcy komendanci OHP realizujący zadania przy pomocy wojewódzkich komend OHP:

a) Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą we Wrocławiu,

b) Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Toruniu,

c) Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Lublinie,

d) Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Zielonej Górze,

e) Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Łodzi,

f) Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Krakowie,

g) Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Warszawie,

h) Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Opolu,

i) Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Rzeszowie,

j) Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Białymstoku,

k) Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Gdańsku,

l) Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Katowicach,

m) Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Kielcach,

n) Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Olsztynie,

o) Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Poznaniu,

p) Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Szczecinie;

3) dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania realizujący zadania przy pomocy centrów kształcenia i wychowania;

4) dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego realizujący zadania przy pomocy ośrodków szkolenia zawodowego;

5) dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży realizujący zadania przy pomocy centrów edukacji i pracy młodzieży;

6) kierownicy ośrodków szkolenia i wychowania realizujący zadania przy pomocy ośrodków szkolenia i wychowania;

7) kierownicy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży realizujący zadania przy pomocy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;

8) komendanci hufców pracy realizujący zadania przy pomocy hufców pracy.

§ 3. 1. Komendantowi Głównemu OHP podlegają:

1) wojewódzcy komendanci OHP;

2) dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania;

3) dyrektorzy ośrodków szkolenia zawodowego. 2. Komendant Główny OHP:

1) ustala kierunki działalności OHP;

2) koordynuje i nadzoruje realizację zadań OHP;

3) inicjuje, opracowuje, koordynuje i nadzoruje realizację programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

4) koordynuje realizację zadań związanych z refundowaniem pracodawcom kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń;

5) sporządza roczne plany pracy OHP i sprawozdania z ich wykonania oraz przedkłada je do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw pracy, a także udostępnia mu informacje niezbędne do sporządzenia okresowych ocen w ramach nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej OHP, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

6) zatwierdza roczne plany pracy i plany finansowe podległych jednostek;

7) realizuje politykę kadrową oraz płacową i tworzy strategię rozwoju kadr w OHP;

8) nadzoruje dysponowanie środkami finansowymi oraz mieniem będącym w zarządzie OHP, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

9) może zawierać porozumienia z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami oraz innymi instytucjami i partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy;

10) może zawierać porozumienia i umowy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi w sprawach dotyczących współpracy z OHP.

3. Komendant Główny OHP:

1) powołuje i odwołuje:

a) zastępców Komendanta Głównego OHP,

b) wojewódzkich komendantów OHP i ich zastępców,

c) dyrektorów centrów kształcenia i wychowania,

d) dyrektorów ośrodków szkolenia zawodowego;

2) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych Komendy Głównej OHP;

3) tworzy i znosi centra kształcenia i wychowania;

4) tworzy i znosi ośrodki szkolenia zawodowego;

5) określa wzorcowe struktury organizacyjne jednostek OHP;

6) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.

4. Komendant Główny OHP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Komendy Głównej OHP, wojewódzkich komendantów OHP i ich zastępców, dyrektorów centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorów ośrodków szkolenia zawodowego.

§ 4. Komendant Główny OHP może wydawać akty o charakterze wewnętrznym.

§ 5. 1. Wojewódzkim komendantom OHP podlegają:

1) dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży;

2) kierownicy ośrodków szkolenia i wychowania;

3) kierownicy rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;

4) komendanci hufców pracy.

2. Wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego.

3. Wojewódzki komendant OHP:

1) realizuje zadania OHP, o których mowa w § 1, na terenie województwa;

2) realizuje politykę kadrową i płacową w podległych mu jednostkach;

3) dysponuje przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP;

5) ustala kierunki działalności wojewódzkiej komendy OHP na terenie województwa;

6) inicjuje, opracowuje i nadzoruje realizację programów i projektów na rzecz młodzieży, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

7) w ramach określonych przez Komendanta Głównego OHP limitów środków Funduszu Pracy zawiera umowy z pracodawcami o refundację kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a także realizuje wnioski pracodawców w tym zakresie;

8) sporządza plany pracy i plan finansowy wojewódzkiej komendy OHP i przesyła do zatwierdzenia przez Komendanta Głównego OHP;

9) zatwierdza plany pracy centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania, rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufców pracy;

10) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów wymienionych w pkt 8;

11) określa obszar działania centrów edukacji i pracy młodzieży na terenie województwa;

12) współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi działającymi na rynku pracy, dyrektorami centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorami ośrodków szkolenia zawodowego.

4. Wojewódzki komendant OHP:

1) tworzy i znosi — za zgodą Komendanta Głównego OHP — centra edukacji i pracy młodzieży, ośrodki szkolenia i wychowania, rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufce pracy;

2) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność OHP na terenie województwa;

3) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

4) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych wojewódzkiej komendy OHP, centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowania, rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży oraz hufców pracy.

5. Wojewódzki komendant OHP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wojewódzkiej komendy OHP oraz pracowników podległych mu jednostek OHP.

§ 6. Centra kształcenia i wychowania, będące ponadwojewódzkimi jednostkami OHP, realizują zadania w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji do centrów kształcenia i wychowania młodzieży z terenu całego kraju we współdziałaniu z wojewódzkimi komendami OHP i jednostkami samorządu terytorialnego;

2) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) prowadzenia rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży;

4) prowadzenia warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników OHP;

5) pracy wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wchodzącą w konflikt z prawem;

6) przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy;

7) prowadzenia świetlic środowiskowych dla młodzieży ze środowiska lokalnego;

8) organizacji kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry OHP;

9) współpracy z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodawców.

§ 7. 1. Ośrodki szkolenia zawodowego:

1) organizują i prowadzą szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

2) współpracują, w szczególności z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, z pracodawcami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rynku pracy i edukacji.

2. Komendant Główny OHP, w drodze zarządzenia, nadaje ośrodkowi szkolenia zawodowego statut.

§ 8. 1. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania odpowiada za całokształt działalności centrum.

2. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania:

1) realizuje zadania OHP w zakresie określonym w § 6 oraz politykę kadrową i płacową w centrum kształcenia i wychowania, dysponuje przyznanymi środkami finansowymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

2) ustala kierunki działania centrum kształcenia i wychowania;

3) sporządza plan pracy i plan finansowy centrum kształcenia i wychowania i przesyła do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu OHP;

4) inicjuje, opracowuje i realizuje programy i projekty na rzecz młodzieży, w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;

5) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów wymienionych w pkt 3;

6) współpracuje z wojewódzkim komendantem OHP oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania:

1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym;

2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

3) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych centrum kształcenia i wychowania.

4. Dyrektor centrum kształcenia i wychowania dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników centrum kształcenia i wychowania.

§ 9. 1. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego odpowiada za całokształt działalności ośrodka.

2. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego:

1) realizuje zadania OHP, w zakresie określonym w § 7 ust. 1, oraz politykę kadrową i płacową w ośrodku szkolenia zawodowego, dysponuje przyznanymi środkami finansowymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem OHP, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

2) ustala kierunki działania ośrodka szkolenia zawodowego;

3) sporządza plan pracy, plan finansowy ośrodka szkolenia zawodowego i przesyła do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu OHP;

4) sporządza i przedkłada Komendantowi Głównemu OHP sprawozdania z realizacji planów wymienionych w pkt 3;

5) współpracuje z innymi jednostkami OHP, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rynku pracy, pracodawcami oraz innymi jednostkami działającymi w dziedzinie edukacji dorosłych.

3. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego:

1) wydaje akty o charakterze wewnętrznym;

2) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania;

3) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek organizacyjnych ośrodka szkolenia zawodowego.

4. Dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników ośrodka szkolenia zawodowego.

§ 10. 1. Centra edukacji i pracy młodzieży, będące ponadpowiatowymi jednostkami OHP na terenie województwa, realizują zadania w zakresie:

1) badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy;

2) merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników OHP;

3) kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych;

4) prowadzenia pośrednictwa pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy;

5) prowadzenia dla młodzieży usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, z uwzględnieniem:

a) poradnictwa indywidualnego,

b) poradnictwa grupowego, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności poszukiwania pracy, samozatrudnienia,

c) udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej,

d) tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich upowszechniania i promocji,

e) gromadzenia, aktualizowania i udostępniania nowoczesnej, multimedialnej informacji o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia;

6) przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków;

7) organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów;

8) organizowania wakacyjnych hufców pracy oraz innych form aktywnego wypoczynku i pracy młodzieży;

9) prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej realizowanych zadań;

10) współpracy z urzędami pracy, placówkami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi, jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rynku pracy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane w szczególności przez mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe biura pracy oraz kluby pracy, będące wewnętrznymi formami organizacyjnymi centrów edukacji i pracy młodzieży.

§ 11. 1. Ośrodki szkolenia i wychowania realizują zadania w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży do ośrodków szkolenia i wychowania z terenu województwa i powiatu;

2) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

3) zapewnienia uczestnikom OHP całodobowej opieki wychowawczej;

4) realizacji programów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych;

5) organizowania imprez kulturalnych i sportowych oraz innych form spędzania wolnego czasu przez uczestników OHP;

6) współdziałania z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami prawnymi lub faktycznymi uczestników OHP w procesie ich wychowania i kształcenia.

2. Rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży:

1) prowadzą na terenie województwa szkolenia umożliwiające młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższenie kompetencji zawodowych;

2) współpracują z pozostałymi jednostkami OHP i innymi instytucjami w zakresie pomocy młodzieży w uzyskaniu zawodu, podwyższaniu kompetencji zawodowych oraz przygotowaniu do uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.

3. Hufce pracy, będące podstawowymi jednostkami OHP, realizują zadania w zakresie:

1) prowadzenia rekrutacji młodzieży ze środowisk lokalnych do hufców pracy;

2) wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie;

3) umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych;

4) organizowania imprez kulturalno-oświatowych, kół zainteresowań, zajęć klubowych oraz innych form spędzania wolnego czasu;

5) współpracy z młodzieżowymi biurami pracy i urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla uczestników OHP;

6) współpracy z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.

4. Ośrodki szkolenia i wychowania oraz hufce pracy mogą prowadzić:

1) usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej dla uczestników OHP;

2) świetlice środowiskowe i poradnictwo oraz informację zawodową dla młodzieży ze środowisk lokalnych;

3) warsztaty szkoleniowo-produkcyjne dla uczestników OHP.

§ 12. Komendant Główny OHP przedkłada ministrowi właściwemu do spraw pracy:

1) w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku plan pracy OHP na rok następny w celu akceptacji;

2) w terminie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykonania planu pracy OHP za rok poprzedni w celu akceptacji;

3) opinie i propozycje zmian obowiązujących przepisów dotyczących OHP i aktywizacji zawodowej młodzieży.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2011 r. 3)


1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 106, poz. 622.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 41 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 16), które traci moc z dniem 2 sierpnia 2011 r. na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725).