ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb postępowania w sprawach udzielania pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej, zwanym dalej „pracodawcami”, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”:

a) dofinansowania w wysokości do 50 % oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „dofinansowaniem”,

b) zwrotu kosztów:

— budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,

— transportowych,

— administracyjnych, zwanego dalej „refundacją”;

2) terminy składania oraz rozpatrywania wniosku o dofinansowanie lub wniosku o refundację, zwanych dalej „wnioskiem”;

3) sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków.

§ 2. 1. Dofinansowanie może być udzielone pracodawcy, który zawarł umowy kredytowe z bankiem, oraz złoży wniosek, jeżeli:

1) łączna kwota zaciągniętych kredytów nie przekracza kwoty odpowiadającej sumie:

a) iloczynu 55 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

b) iloczynu 35 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

c) iloczynu 25 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów;

2) średnia stopa oprocentowania kredytów nie przekracza sumy rocznej stopy procentowej trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, notowanej przez agencję informacyjną (stopa WIBOR trzymiesięczny), i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

2. Dofinansowanie obejmuje odsetki od kredytów zaciągniętych w roku, w którym złożono wniosek, oraz kredytów zaciągniętych przez pracodawcę w poprzednich latach, stanowiących jego zobowiązanie.

3. Dofinansowanie może być udzielone od dnia zawarcia umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy, jeżeli wniosek został złożony do Funduszu w terminie 30 dni od dnia zawarcia przez pracodawcę umowy kredytu lub zawarcia aneksu do tej umowy.

4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 3, dofinansowania udziela się od dnia wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

5. Dofinansowanie może być udzielone na okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek.

6. Dofinansowania nie udziela się do oprocentowania kredytów:

1) przeznaczonych na:

a) zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie tego zakładu,

b) finansowanie inwestycji pod wynajem,

c) zakup samochodów osobowych,

d) wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych;

2) których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym pracodawcy;

3) spłaconych przed dniem złożenia wniosku.

7. Jeżeli kwota kredytu przekracza kwotę ustaloną zgodnie z ust. 1 pkt 1, dofinansowanie może być przyznane pracodawcy w kwocie nieprzekraczającej 50 % kwoty oprocentowania kredytu w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.

8. W przypadku gdy stopa oprocentowania kredytu jest wyższa od stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2, dofinansowanie ustala się w wysokości do 50 % oprocentowania ustalonego na poziomie nieprzekraczającym stopy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. Dofinansowania udziela się pracodawcy jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w:

1) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) albo

2) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).

2. Pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie udziela się w przypadku, gdy wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

1) 200 tys. euro — w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą inną niż w sektorze transportu drogowego;

2) 100 tys. euro — w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie udziela się w przypadku, gdy wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla sektora rybołówstwa, otrzymanej w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, spowodowałaby przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość 30 tys. euro;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybołówstwa określonej dla Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.

§ 4. 1. Refundacja może być udzielona wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych kosztów pracodawcy bezpośrednio wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pod warunkiem udokumentowania osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50 %, obliczonego zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i złożenia wniosku.

2. Refundacją mogą być objęte koszty, o których mowa w ust. 1, poniesione przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku.

§ 5. 1. W przypadku kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w zakresie dotyczącym potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Wartość zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub robót budowlanych, które zostałyby zakupione, wykonane lub sfinansowane w związku z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi oraz budową i rozbudową pomieszczeń zakładu.

§ 6. 1. W przypadku kosztów transportowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane koszty:

1) zakupu, obowiązkowego ubezpieczenia oraz eksploatacji środka transportu przeznaczonego i wykorzystywanego do przewozu pracowników niepełnosprawnych, skonstruowanego lub trwale przystosowanego do przewozu co najmniej dziewięciu osób, łącznie z kierowcą, w szczególności przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych;

2) zakupu usług transportowych w zakresie dowożenia do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych.

2. W celu udokumentowania poniesionych kosztów transportowych pracodawca przedstawia:

1) kartę eksploatacji środków transportu oraz ewidencję zużycia paliwa w odniesieniu do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) imienną listę pracowników korzystających ze środka transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 7. 1. W przypadku kosztów administracyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie, kosztami kwalifikującymi się do objęcia refundacją są udokumentowane dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników obsługujących realizację uprawnień pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także wykonanie obowiązków sprawozdawczych pracodawcy bezpośrednio związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

2. Kwota refundacji kosztów administracyjnych nie może przekroczyć kwoty kosztów płacy pracowników, o których mowa w ust. 1, należnej za czas faktycznego wykonywania dodatkowych czynności, które nie zostałyby poniesione w przypadku, gdyby pracodawca zatrudniał wyłącznie pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi.

§ 8. Refundacja przyznana pracodawcy:

1) stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozdziałem I, art. 42 i rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), w zakresie dotyczącym pomocy na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych;

2) może być udzielona łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją w okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.

§ 9. Refundacja nie może zostać:

1) udzielona w sektorze węglowym;

2) udzielona dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

3) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej.

§ 10. 1. Pracodawca składa do Funduszu wniosek o:

1) dofinansowanie na dany rok kalendarzowy — w terminie do dnia 15 listopada tego roku;

2) refundację:

a) w 2009 r. — w terminie do dnia 30 listopada 2009 r.,

b) w latach następnych — w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja.

2. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, wniosek o refundację na ten rok składa się w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

3. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po dniu 1 listopada danego roku kalendarzowego, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, przedłuża się do dnia 31 stycznia roku następnego.

4. Wniosek zawiera:

1) nazwę pracodawcy;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy;

3) adres do korespondencji pracodawcy, jeżeli jest inny niż adres określony w pkt 2;

4) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy w sprawie;

5) numer telefonu i faksu pracodawcy;

6) adres poczty elektronicznej pracodawcy;

7) numery NIP i PKD pracodawcy;

8) nazwę banku i numer rachunku bankowego pracodawcy;

9) dane dotyczące wnioskowanej pomocy:

a) podstawę prawną udzielenia pomocy,

b) wnioskowaną kwotę pomocy ogółem,

c) formę zabezpieczenia zwrotu pomocy.

5. Do wniosku dołącza się:

1) kserokopie:

a) dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 7,

b) aktualnej decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej;

2) oświadczenie pracodawcy o:

a) posiadaniu lub nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku:

— zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu,

— nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

b) zaleganiu lub niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z:

— wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom lub

— opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub innych danin publicznych,

c) ogłoszeniu lub nieogłoszeniu w stosunku do niego upadłości lub rozpoczęcia jego likwidacji,

d) znajdowaniu lub nieznajdowaniu się pracodawcy w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej 3) .

e) karalności lub niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 4) );

3) informację o przeciętnych miesięcznych stanach zatrudnienia:

a) ogółem,

b) osób niepełnosprawnych ogółem oraz w podziale na stopnie niepełnosprawności — ustalonych odrębnie dla każdego z 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz o średnim kwartalnym stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych obliczonym na podstawie tych stanów zatrudnienia.

6. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zawartych umów kredytowych;

2) informację z banku, z którym zostały zawarte umowy kredytowe, o wysokości odsetek, jakie pracodawca zapłaci z tytułu zaciągniętych kredytów za okres wskazany we wniosku, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania, wraz z informacją o wysokości stopy procentowej przyjętej do wyliczenia odsetek;

3) informację pracodawcy o przeznaczeniu kredytów i o wysokości kredytów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem stosownie do § 2, oraz o okresie, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wysokości tej pomocy, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie.

7. Do wniosku o refundację dołącza się informację o wysokości:

1) kosztów ze wskazaniem rodzajów i kwot kosztów, o których mowa w § 5—7;

2) otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis albo informację o nieotrzymaniu pomocy — w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) — w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

8. Fundusz może żądać od pracodawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

§ 11. 1. Fundusz sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i formalnym.

2.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku Fundusz:

1) informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Fundusz, rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

1) przewidywane efekty oraz całkowite i jednostkowe koszty realizacji przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane w ramach pomocy;

2) stopnie niepełnosprawności osób, na których rehabilitację zawodową i społeczną pracodawca zaciągnął kredyt, o którym mowa w § 2 ust. 1 — w przypadku wniosku o dofinansowanie;

3) wysokość środków Funduszu przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§ 12. 1. Fundusz pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz informuje pracodawcę o jego rozpatrzeniu, wzywając go do negocjacji warunków umowy.

3. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Fundusz sporządza uzasadnienie.

§ 13. 1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Fundusz zawiera umowę z pracodawcą.

2. Umowa zawiera w szczególności:

1) zobowiązanie Funduszu do:

a) wypłaty dofinansowania lub refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę w czasie obowiązywania umowy;

2) zobowiązanie pracodawcy odpowiednio do:

a) wykorzystania zaciągniętych kredytów zgodnie z przeznaczeniem,

b) poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w terminach określonych w umowie,

c) niezmniejszenia średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ustalonego stosownie do § 10 ust. 5 pkt 3, o więcej niż 10 % w stosunku do średniego kwartalnego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w tym przepisie, w czasie obowiązywania umowy,

d) nieposiadania zaległości, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 2 lit. a tiret pierwsze lub lit. b, w czasie obowiązywania umowy,

e) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Funduszu,

f) umożliwienia wykonania przez Fundusz czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,

g) informowania Funduszu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

h) rozliczenia otrzymanej pomocy w sposób i terminie określonym w umowie,

i) zwrotu dofinansowania lub refundacji w przypadku:

— naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

— zbycia środków trwałych objętych refundacją lub utraty statusu zakładu pracy chronionej — w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zbycia tych środków,

j) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji — w formie hipoteki, poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego, przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

3. Umowa, której przedmiotem jest zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, dodatkowo określa:

1) zakres robót budowlanych i termin ich zakończenia;

2) termin i sposób odbioru zaadaptowanego, rozbudowanego oraz nowo wybudowanego pomieszczenia.

4. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

§ 14. 1. Terminy, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, § 13 ust. 2 pkt 2 lit. g i h oraz § 16 ust. 3, przywraca się, jeżeli pracodawca uprawdopodobni, że uchybienie tym terminom nastąpiło bez jego winy.

2. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2, w tym terminu przywróconego zgodnie z ust. 1, Fundusz informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

§ 15. Fundusz:

1) przekazuje dofinansowanie lub refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 21 dni odpowiednio od dnia przedstawienia przez pracodawcę:

a) dowodów terminowej zapłaty poszczególnych rat kredytu, którego dotyczy dofinansowanie, wraz z należnymi odsetkami,

b) dowodu poniesienia kosztów, o których mowa w § 5—7;

2) informuje pracodawcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego refundacja jest udzielana.

§ 16. 1. Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie, składa Funduszowi pisemną informację o wykorzystaniu środków.

2. Informacja powinna zawierać w szczególności:

1) pełną nazwę i adres pracodawcy, który otrzymał pomoc;

2) numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile taki posiada;

4) oznaczenie wykonywanej działalności według PKD;

5) sposób wydatkowania otrzymanego dofinansowania, w tym zgodności z założonym przeznaczeniem;

6) oświadczenie o wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem;

7) dane, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, ustalone odrębnie dla każdego z miesięcy w okresie pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem rozliczenia pomocy określonej w umowie.

3. Informację o wykorzystaniu środków pracodawca składa Funduszowi nie później niż do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym otrzymał dofinansowanie.

§ 17. Pracodawca korzystający z dofinansowania lub refundacji przechowuje dokumentację pozwalającą na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami niniejszego rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

§ 18. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 5)


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

3) Kryteria te są określone w pkt 9–11 Komunikatu Komisji — Wytyczne Wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504 i Nr 63, poz. 533.

5) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 125, poz. 1161, z 2004 r. Nr 82, poz. 756 i Nr 175, poz. 1821 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 933) zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652).