ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór sprawozdania i sposób sporządzania sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej „ustawą”, oraz terminy i sposób ich przedstawiania.

§ 2. 1. Organy właściwe dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela składają wojewodzie, w postaci elektronicznej, sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań przewidzianych w ustawie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań przewidzianych w ustawie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

3. Wzór sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Do sporządzania sprawozdań za III i IV kwartał 2011 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 735, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.