ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

Na podstawie art. 71 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 2. 1. Osoby, o których mowa w § 1, mogą opłacać składki na Fundusz Pracy pod warunkiem zawiadomienia na piśmie powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej o przystąpieniu do opłacania tych składek.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zainteresowanej pisemną informację, w której:

1) potwierdza otrzymanie zawiadomienia o przystąpieniu do opłacania składek;

2) podaje wskaźnik procentowy, podstawę obliczenia oraz wysokość składek;

3) podaje numer wyodrębnionego dla środków Funduszu Pracy rachunku bankowego powiatowego urzędu pracy, na który składki powinny być opłacane.

3. Składki na Fundusz Pracy są opłacane od miesiąca wskazanego w zawiadomieniu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zawiadomienie o przystąpieniu do opłacania składek zostało przesłane lub złożone w powiatowym urzędzie pracy.

§ 3. 1. Składki na Fundusz Pracy są opłacane na wyodrębniony dla środków Funduszu Pracy rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 1, w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Składki opłaca się bez uprzedniego wezwania do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z adnotacją na przekazie lub innym dokumencie wpłaty „wpłata z tytułu zatrudnienia za granicą za okres...” lub „wpłata z tytułu wykonywania innej pracy zarobkowej za granicą za okres...”.

3. Składki za pierwszy miesiąc opłaca się w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji powiatowego urzędu pracy, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. 1. Składki na Fundusz Pracy nie mogą być opłacone za okres wsteczny.

2. Opłacone na Fundusz Pracy składki nie podlegają zwrotowi, chyba że zostały wpłacone w wyższej od obowiązującej za dany okres wysokości.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074 i Nr 158, poz. 1121.