ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518 oraz z 2008 r. Nr 112, poz. 716) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pracodawca zamierzający zatrudnić młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zamierza zatrudnić młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3) ).”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej „centrum edukacji”, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.”,

b) w ust. 2:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykaz zawodów lub wykaz zakresów przyuczenia, w których będzie odbywać się przygotowanie zawodowe, i liczbę młodocianych, którzy będą odbywać przygotowanie zawodowe w poszczególnych zawodach lub zakresach przyuczenia;”,

— w pkt 8 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) nieciążeniu na pracodawcy obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem oraz niezaliczaniu się do kategorii przedsiębiorców zagrożonych w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”, lub w rozumieniu pkt 9–11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);”;

c) w ust. 3 uchyla się pkt 1,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.”,

e) dodaje się ust. 10—12 w brzmieniu:

„10. Pracodawca będący dużym przedsiębiorcą, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, wraz z wnioskiem o zawarcie umowy składa dodatkowo dokumenty zakładające spełnienie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

1) znaczące zwiększenie rozmiaru przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

2) znaczące zwiększenie zasięgu przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

3) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez pracodawcę na przygotowanie zawodowe młodocianych dzięki uzyskanej refundacji;

4) znaczące przyspieszenie zakończenia przygotowania zawodowego młodocianych dzięki uzyskanej refundacji.

11. Pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych na czas nieokreślony z młodocianymi, zgodnie ze złożonym wcześniej wnioskiem o zawarcie umowy, w terminie do dnia 30 listopada.

12. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została zawarta z młodocianym przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy lub w tym dniu, wniosek o zawarcie umowy zostanie rozpatrzony negatywnie w odniesieniu do tego młodocianego.”;

3) w § 4:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Właściwa OHP w terminie 30 dni od dnia złożenia w centrum edukacji kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy.

4. W przypadku dostarczenia przez pracodawcę kopii umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych z młodocianymi na czas nieokreślony w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 11, i uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy, OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwaną dalej „umową”.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku pracodawcy będącego dużym przedsiębiorcą właściwa OHP przed zawarciem umowy sprawdza dodatkowo, czy przedstawione dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 10, wystarczająco zakładają spełnienie co najmniej jednego z kryteriów określonych w tym przepisie. W przypadku pozytywnej oceny OHP zawiera z pracodawcą umowę, o ile są spełnione pozostałe warunki określone rozporządzeniem.

4b. OHP zawiera umowę z pracodawcą na okres od dnia, w którym młodociany rozpoczyna przygotowanie zawodowe u danego pracodawcy zgodnie z umową o pracę do dnia zakończenia przygotowania zawodowego zgodnie z programem .”;

4) § 6—8 otrzymują brzmienie:

„§ 6. 1. Refundacja, o której mowa w § 1, zwana dalej „pomocą”, spełnia warunki dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na szkolenia ogólne określone w rozdziale I, sekcji 8 rozdziału II oraz rozdziale III rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

1) wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;

2) koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty zakwaterowania;

3) inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały bezpośrednio związane ze szkoleniem;

4) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;

5) koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem.

3. Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, obowiązujących w okresie, za który pomoc jest przyznawana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten faktycznie uczestniczy w szkoleniu, po odjęciu efektywnego czasu pracy — do wysokości sumy ogólnej kosztów określonych w ust. 2.

§ 7. Jeżeli kwota pomocy przyznana temu samemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w odniesieniu do tego samego szkolenia, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 2 min euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

§ 8. 1. Wielkość pomocy nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. Intensywność pomocy można zwiększyć, maksymalnie do 80 % kosztów kwalifikowanych:

1) o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych w rozumieniu rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;

2) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

3. W przypadku pomocy przyznawanej w sektorze transportu morskiego jej intensywność nie przekracza 100 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

1) uczestnik szkolenia nie jest aktywnym członkiem załogi, lecz jest na pokładzie pracownikiem nieetatowym oraz

2) szkolenie jest prowadzone na statkach pokładowych zarejestrowanych w rejestrach Wspólnoty Europejskiej.”;

5) uchyla się § 9;

6) § 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„§ 10. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do pomocy:

1) przyznawanej na działalność związaną z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

§ 11. Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r.”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych będą realizowane na warunkach określonych w przepisach dotychczasowych.

2. Do pracodawców, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nie zawarli umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń dotyczącej pełnego okresu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, nie stosuje się § 3 ust. 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadawanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740 i Nr 223, poz. 1460.