ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zasiłek dla bezrobotnych i stypendium są przyznawane przez starostę na podstawie danych bezrobotnego zawartych w rejestrze bezrobotnych.

§ 2. 3) 1. W przypadkach, o których mowa w art. 61 i 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 883/2004”, marszałek województwa rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej o przyznaniu albo odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 64 rozporządzenia 883/2004, marszałek województwa stwierdza zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udającego się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa określonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, w drodze wydania dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 987/2009”.

3. W przypadkach o których mowa w art. 64 rozporządzenia 883/2004, marszałek województwa rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej o odmowie stwierdzenia zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udającego się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa określonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy.

4. 4) Wydanie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie odpowiednich dokumentów wydanych przez instytucje innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw określonych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy, innych dokumentów mających wpływ na prawo do zasiłku przedstawionych przez osobę ubiegającą się o przyznanie prawa oraz po sprawdzeniu w rejestrze centralnym udostępnianym przez ministra właściwego do spraw pracy, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, zwanym dalej „rejestrem centralnym”, danych bezrobotnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy.

5. W przypadku gdy bezrobotny zarejestrowany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy oświadczy, że zachowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabyte w państwie rejestracji jako bezrobotny, starosta rejestruje takiego bezrobotnego jako poszukującego pracy. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie przekazuje do wojewódzkiego urzędu pracy oświadczenie bezrobotnego, złożone przez niego dokumenty oraz dane, o których mowa w ust. 4.

5a. 5) W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki urząd pracy, w celu wykonania obowiązków określonych w art. 55 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia 987/2009, sprawdza w rejestrze centralnym dane dotyczące posiadania statusu poszukującego pracy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewódzki urząd pracy niezwłocznie po wykonaniu obowiązków określonych w art. 55 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia 987/2009 przekazuje do powiatowego urzędu pracy informację wskazującą okres, w którym bezrobotny, zarejestrowany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy, zachowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabyte w państwie rejestracji jako bezrobotny. W okresie wskazanym przez wojewódzki urząd pracy do bezrobotnego, zarejestrowanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy, stosuje się, zgodnie z art. 55 ust. 5 rozporządzenia 987/2009, art. 33 ust. 3 ustawy.

7. 6) Stwierdzenie zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 2, następuje na podstawie danych uzyskanych z rejestru centralnego, dotyczących posiadania przez bezrobotnego prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu, na jaki przysługuje zasiłek, wysokości zasiłku oraz wszelkich innych okoliczności wpływających na wypłatę zasiłku.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wojewódzki urząd pracy, po otrzymaniu z instytucji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa określonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy informacji określonych w art. 55 ust. 4 rozporządzenia 987/2009, niezwłocznie przekazuje te informacje do powiatowego urzędu pracy.

9. Przed przedłużeniem, zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. c zdanie drugie lub ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 883/2004, okresu zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ust. 2, marszałek województwa sprawdza w powiatowym urzędzie pracy, czy wobec bezrobotnego nie jest planowane zastosowanie jednej z usług rynku pracy oraz czy nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy.

10. (uchylony). 7)

11. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia wojewódzki urząd pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej przez bezrobotnego, wobec którego jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie, o której mowa w ust. 1, jeżeli utrata statusu nastąpi przed wydaniem w tej sprawie ostatecznej decyzji administracyjnej.

12. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia wojewódzki urząd pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez bezrobotnego, który korzysta z uprawnienia do zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, określonego w ust. 2.

13. W okresie, o którym mowa w ust. 6, powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje wojewódzki urząd pracy o wystąpieniu w stosunku do poszukującego pracy okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1, 3-4a, 7 i 8 ustawy, a także o przedstawieniu przez poszukującego pracy dokumentu stwierdzającego niezdolność do pracy.

14. W okresie, o którym mowa w ust. 6, powiatowy urząd pracy przekazuje wojewódzkiemu urzędowi pracy co miesiąc, na jego wniosek, informacje dotyczące usług rynku pracy zastosowanych wobec bezrobotnego, o którym mowa w ust. 5.

15. Wojewódzki urząd pracy przekazuje właściwemu powiatowemu urzędowi pracy odpis wydanej decyzji administracyjnej w sprawie, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej wydania.

16. Wojewódzki urząd pracy niezwłocznie informuje właściwy powiatowy urząd pracy o wniesieniu odwołania od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie, o której mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Stypendium za okres szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 7 ust. 1.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują za dni nieobecności na szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych w przypadku usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej.

§ 4. Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do:

1)   ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2)   ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 5. 1. Dodatek aktywizacyjny, stypendium za okres odbywania stażu oraz stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b, art. 42a ust. 5 oraz art. 55 ustawy, za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego lub stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.

2. Kwota stypendium z tytułu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania szkolenia, z wyłączeniem stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b, ustalona zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy, jest wypłacana również za okres niepełnego miesiąca odbywania szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. Do stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b oraz art. 42a ust. 5 ustawy, nie stosuje się metody proporcjonalnego obliczania jego kwoty stosownie do liczby godzin trwania szkolenia, o której mowa w art. 41 ust. 3 ustawy.

§ 6. 1. Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

2. Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest stosownie do art. 72 ust. 10 ustawy w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

§ 7. 1. Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, w przypadku czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek lub stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

2. Bezrobotny zawiadamia powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz dostarcza to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

3. W uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na dostarczenie zaświadczenia z przekroczeniem terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 8) . 9)


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146.

3)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Mnistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1174), które weszło w życie z dniem 23 września 2010 r.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Mnistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. poz. 699), które weszło w życie z dniem 5 lipca 2013 r.

5)    Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 sierpnia 2009 r.

9)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz. 2222 oraz z 2005 r. Nr 210, poz. 1747), które utraciło mocz dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.