ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 128, poz. 838, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki nr 1—5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 6:

a) w tabeli A lp. 25 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5      

„25 Rzemieślnik w zawodzie: ślusarz, mechanik, elektromonter, murarz, stolarz, ogrodnik itp. technikum zawodowe - VI-XI
zasadnicza szkoła zawodowa i umiejętność wykonywania prac podstawowych z zakresu danego zawodu albo tytuł robotnika wykwalifikowanego lub tytuł czeladnika w zawodzie VI-XI
Palacz centralnego ogrzewania kurs dla palaczy centralnego ogrzewania IV-X
Robotnik gospodarczy przy pracy ciężkiej, opiekun ekspozycji, starsza pokojowa, praczka, szwaczka, prasowaczka podstawowe IV-X”

b) tabela C1 otrzymuje brzmienie:

„C1. Pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej i medyczno-rehabilitacyjnej zatrudnieni w Domu Rencisty


Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Kategoria zaszeregowania
wykształcenie liczba lat pracy

1

2

3

4

5

Pracownicy działalności opiekuńczo-terapeutycznej
1 Kapelan według odrębnych przepisów XIV-XVI
2 Specjalista wyższe specjalistyczne:

pedagog,

psycholog, logopeda itp.

XIII-XV
3 Starszy inspektor terapii zajęciowej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności 3 XII-XIV
4 Instruktor terapii zajęciowej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności - XII-XIII
5 Bibliotekarz według odrębnych przepisów VII-X
6 Starsza pokojowa podstawowe 5 VII-IX
7 Pokojowa podstawowe - VI-VIII
Pracownicy działalności medyczno-rehabilitacyjnej
1 Starszy lekarz według odrębnych przepisów XVII-XVIII
2 Przełożona pielęgniarek według odrębnych przepisów XIV-XVI
3 Lekarz według odrębnych przepisów XV-XVI
4 Starsza pielęgniarka według odrębnych przepisów XIII-XVI
5 Stars/y technik fizjoterapii średnie medyczne 3 XIII-XIV
6 Starszy masażysta średnie i dyplom masażysty 3 XII-XIV
7 Pielęgniarka według odrębnych przepisów XII-XIII
8 Stars/y dietetyk średnie medyczne 5 XII-XIII
9 Dietetyk, technik fizjoterapii średnie medyczne - XI-XII
10 Masażysta średnie i dyplom masażysty - X-XII
11 Opiekun średnie - VII-X

c) w tabeli C2:

— lp. 1 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„1 Kierownik działu żywienia wyższe specjalistyczne, wyższe i kurs specjalistyczny 4

XIV-XVI

średnie odpowiedniej specjalności,

średnie i kurs specjalistyczny

6

— po lp. 1 dodaje się lp. 1a w brzmieniu:


1

2

3

4

5

„1a Kierownik: stołówki, bufetu średnie 4

XI-XIV”


3) w załączniku nr 8 lp. 2 otrzymuje brzmienie:


Lp. Stanowisko — funkcja Kategoria dodatku funkcyjnego
„2 Zastępca dyrektora

Naczelny inżynier

Główny księgowy

Kierownik oddziału zamiejscowego

Kierownik samodzielnego zakładu

Kierownik zakładu samodzielnie sporządzającego bilans

7-10”


§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2009 r. (poz. 414)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 65, poz. 426, z 1999 r. Nr 56, poz. 595, z 2000 r. Nr 38, poz. 429, z 2001 r. Nr 43, poz. 485, z 2003 r. Nr 44, poz. 380, z 2004 r. Nr 45, poz. 428, z 2005 r. Nr 38, poz. 343, z 2006 r. Nr 43, poz. 306 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 435.