ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 i Nr 206, poz. 1288) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 147, poz. 934) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Żołnierzowi zawodowemu otrzymującemu do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dodatek za długoletnią służbę wojskową po pięciu lub dziesięciu latach służby wojskowej, zachowuje się prawo do otrzymywania dotychczasowej stawki dodatku za długoletnią służbę wojskową do czasu uzyskania wyższej stawki dodatku.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.