ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 201 1r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272, art. 598 i 923 oraz z 2015 r. poz. 978, art. 1268 i 1830) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy do dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o określenie warunków zwrotu należności Funduszu, w szczególności rozłożenie na raty i odroczenie terminu spłaty należności lub o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub o ich umorzenie w całości lub w części.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   Funduszu — rozumie się przez to Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

2)   CEIDG — rozumie się przez to Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzoną w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3)   dłużniku Funduszu — rozumie się przez to przedsiębiorcę, likwidatora lub inną osobę zarządzającą majątkiem dłużnika Funduszu lub zarządzającą masą upadłości dłużnika Funduszu, zobowiązanych do zwrotu z majątku dłużnika Funduszu świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu, lub osobę fizyczną zobowiązaną do zwrotu świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu na zaspokojenie roszczeń pracowniczych;

4)   dysponencie Funduszu — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw pracy;

5a) 2) pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie — rozumie się przez to pomoc spełniającą przesłanki określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących odpowiednio pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie;

6)   pomocy publicznej — rozumie się przez to pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

8) 3) wniosku — rozumie się przez to wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 9 oraz art. 23a ust. 4 ustawy.

§ 3. Wniosek zawiera:

1) opis stanu faktycznego ze wskazaniem: kwot należności Funduszu, których dotyczy wniosek, z podziałem na należność główną, odsetki, koszty i inne należności, okresów, za które zostały wypłacone świadczenia ze środków Funduszu i ich wysokość, podstaw prawnych wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykazu spłaconych kwot i przebiegu postępowania windykacyjnego;

2)   stanowisko marszałka województwa określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz proponowane warunki zwrotu lub odstąpienia od dochodzenia zwrotu, lub umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem;

3)   opinię prawną w sprawie, dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu należności Funduszu od dłużnika Funduszu oraz od osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania dłużnika Funduszu; w przypadku gdy do wniosku marszałka województwa jest załączony wniosek dłużnika Funduszu, opinia prawna powinna odnosić się również do stanowiska przedstawionego przez dłużnika Funduszu;

4)   informację o zabezpieczeniach posiadanych przez Fundusz;

5) 4) informację, czy w stosunku do dłużnika Funduszu było prowadzone postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, o którym mowa w przepisach Prawa upadłościowego, wraz z potwierdzającymi je dokumentami.

§ 4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o pozostawaniu w stanie likwidacji lub upadłości:

a)  aktualną informację z CEIDG,

b)  prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiązaniu spółki, w formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”, uwzględniającym podjętą uchwałę,

c) 5) prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub prawomocne postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego — wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktualną informacją z CEIDG,

d) 6) sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub zaświadczenie o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym,

e) sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym albo zaświadczenie ZUS o dacie zaprzestania odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,

f) oświadczenie likwidatora lub syndyka o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;

2)   analizę wykazującą, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzystniejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w drodze przymusowego dochodzenia zwrotu w postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawierającym uprawdopodobnienie zaspokojenia należności Funduszu w wyższym stopniu;

3)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 5. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2)   analizę wykazującą, że dochodzenie zwrotu należności Funduszu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonych kwot, z wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

3)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2)   oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych;

3)   dokumenty potwierdzające zawarty w oświadczeniu stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe;

4)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy.

§ 7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   analizę wykazującą, że zwrot należności Funduszu zgodnie z warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierającą w szczególności: 7)

a)  ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia warunków zaproponowanych we wniosku powinno uwzględniać następujące informacje:

— wartość należności Funduszu,

— wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku,

— wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wniosku w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu,

b)  ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w wyniku egzekucji, upadłości dłużnika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyjnym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje: 8)

—wartość należności Funduszu,

— rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fundusz,

— wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpieczeń,

9) pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, z uwzględnieniem zabezpieczeń i przepisów Prawa upadłościowego,

— szacowaną wartość majątku dłużnika Funduszu wraz z podaniem metod, na których podstawie dokonano oszacowania, oraz podmiotu, który dokonał tego oszacowania,

— szacowane koszty postępowania likwidacyjnego,

— szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w postępowaniu likwidacyjnym,

c)  założenia uzasadniające ustalone poziomy zwrotu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b;

2)   dokumenty, na których podstawie została przygotowana analiza, o której mowa w pkt 1: a) dokumenty pozwalające ocenić aktualną sytuację finansową dłużnika Funduszu,

b)  plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie w stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warunkami, wraz z prognozami finansowymi obejmującymi cały okres, w którym będzie następowała spłata należności Funduszu,

c)  ocenę prawnych możliwości przymusowego odzyskania należności przez Fundusz;

3)   aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis zKRS lub aktualną informację z CEIDG;

4)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy.

§ 8. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 10)

1) 11) zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką dłużnik Funduszu otrzymał w roku podatkowym, w którym złożono wniosek, oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o wysokości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie;

2)   informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3)   dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis;

4)   (uchylony); 12)

5)   informację, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6);

6) 13) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 5 ustawy.

§ 9. (uchylony). 14)

§ 10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   informację organu egzekucyjnego o stanie majątkowym dłużnika Funduszu;

2)   informacje uzyskane w postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu;

3)   informację organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 7601 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm. 15) );

4)   protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzyciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego;

5) 16) postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego, które uprawomocniło się nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

6)   porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji należności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym;

7)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy.

§ 11. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu;

2)   prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia;

3)   informacje, o których mowa w § 10 pkt 1 i 3;

4)   informacje o składnikach majątkowych wchodzących w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu;

5)   protokół lub inny dokument z wysłuchania spadkobierców dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu;

6)   prawomocne postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wydane w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego;

7)   dokumentację dotyczącą ustalenia stanu czynnego spadku przez organ egzekucyjny;

8)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy.

§ 12. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   aktualny odpis z KRS uwzględniający wykreślenie dłużnika Funduszu z KRS;

2)   postanowienie, o którym mowa w § 11 pkt 6;

3)   prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu;

4)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy.

§ 13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) 17) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;

2) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, a pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

3a) 18) informację o dacie wpływu wniosku o ogłoszenie upadłości;

4)   aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualną informację z CEIDG;

5)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy.

§ 14. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   zaświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. d i e;

2)   informację, o której mowa w § 10 pkt 3;

3)   dokument, o którym mowa w § 10 pkt 4;

4)   postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;

5)   protokół lub inny dokument z wysłuchania likwidatora lub osoby upoważnionej do reprezentacji dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego;

6)   protokół organu egzekucyjnego z czynności terenowych;

7)   postanowienie, o którym mowa w § 12 pkt 3;

8)   aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;

9)   wystąpienie z wnioskiem do sądu rejestrowego w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142, 1893 i 1923) w celu udokumentowania braku podstaw do przerejestrowania z rejestru handlowego działu B do KRS z uwagi na faktyczne zaprzestanie działalności przez dłużnika Funduszu;

10)  inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy.

§ 15. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1 i § 13 pkt 4;

2)   postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;

3)   dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłużnika Funduszu;

4)   oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątkowym;

5)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy.

§ 16. 19) W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu;

2)   wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

3)   projekt porozumienia zawieranego z dłużnikiem Funduszu w sprawie określenia warunków zwrotu należności Funduszu w całości, wraz z uzasadnieniem;

4)   analizę, o której mowa w § 7 pkt 1;

5)   dokumenty, o których mowa w § 7 pkt 2 lit. a i c oraz pkt 3;

6)   uzasadnienie przyczyn odmowy wyrażenia przez marszałka województwa zgody na objęcie wierzytelności Funduszu układem w przypadku braku wyrażenia tej zgody;

7)   dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1-5, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia pomocy de minimis;

8)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy.

§ 17. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)   wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty należności z oprocentowaniem;

2)   informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3)   opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu komunikatu Komisji — Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji;

4)   ocenę marszałka województwa wskazującą, czy plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konkurencyjności na rynku;

5)   dokumenty, o których mowa w § 8 pkt 1-5, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia pomocy de minimis;

6)   proj ekt porozumienia, o którym mowa w § 16 pkt 3;

7)   układ zawarty w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika Funduszu zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny oraz inne dokumenty dotyczące układu;

8)   uzasadnienie przyczyn odmowy wyrażenia przez marszałka województwa zgody na objęcie wierzytelności Funduszu układem w przypadku braku wyrażenia tej zgody;

9)   inne dokumenty potwierdzające wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 23a ust. 3 ustawy.

§ 18. 20) Jeżeli informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty nie są wystarczające do jego rozpatrzenia, dysponent Funduszu wystąpi do marszałka województwa o uzupełnienie wniosku, wskazując termin dokonania tej czynności.

§ 19. 1. Marszałek województwa zawiadamia niezwłocznie dysponenta Funduszu o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na rozpatrzenie wniosku.

2. Marszałek województwa na żądanie dysponenta Funduszu uaktualnia kwoty zawarte we wniosku na dzień rozpatrzenia wniosku przez dysponenta Funduszu.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


1) Obecnie działem administracji rządowej — praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2)   Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 2146), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 183), które weszło w życie z dniem 20 lutego 2015 r.

7)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8)   Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12)   Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

14)   Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

15)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195.

16)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

17)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18)  Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.