ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518 oraz z 2008 r. Nr 112, poz. 716 i Nr 235, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. W przypadku gdy pracodawcą dla młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego jest OHP nie stosuje się § 3.

2. OHP spełniająca warunki, o których mowa w § 2, organizująca przygotowanie zawodowe młodocianych składa do właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego centrum edukacji wniosek o przyznanie refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń; wzór wniosku o przyznanie refundacji jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się oryginały lub kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Do OHP będących pracodawcami młodocianych zatrudnianych w celu przygotowania zawodowego § 4 ust. 1—3 stosuje się odpowiednio.”;

3) uchyla się § 12;

4) dodaje się załącznik nr 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń zawarte przez OHP z jednostkami organizacyjnymi OHP na podstawie przepisów dotychczasowych będą realizowane na warunkach i w terminach wynikających z umów o refundację zawartych przed dniem 31 grudnia 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578 i Nr 239, poz. 1593.