ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z 2005 r. Nr 212, poz. 1769 oraz z 2007 r. Nr 161, poz. 1142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” w części A „Substancje chemiczne”:

a) lp. 51 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4 5
„51 Buta-1,3-dien

[106-99-0]

4,4 - -”

b) lp. 137—139 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

„137 Diizocyjanian heksano-1,6-diylu

[822-06-0]

0,04 0,08 _
138 Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

[584-84-9]

0,007 0,021
139 Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

[91-08-7]

0,007 0,021 -”

c) lp. 157 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„157 Ditlenek siarki

[7446-09-5]

1,3 2,7 -”

d) lp. 161 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„161 Epoksyetan

[75-21-8]

1 - -”

e) lp. 179 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4 5
„179 Etylobenzen

[100-41-41

200 400 -”

f) lp. 185 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„185 1,4-Fenylenodiamina

[106-50-3]

0,1 -”

g) lp. 212 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„212 1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan

(techniczny)1 [608-73-1]

0,17 -”

1 NDS dotyczy mieszaniny izomerów, w przypadku występowania w środowisku pracy jednego z nich, należy stosować tę samą wartość NDS (podany numer CAS dotyczy mieszaniny).

h) lp. 234 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„234 Jod

[7553-56-2]

0,5 1 -”

i) lp. 274 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„274 Metylenobis(fenyloizocyjanian)

(diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu) [101-68-8]

0,03 0,09

j) lp. 366 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

„366 Rtęć [7439-97-6], pary i jej związki nieorganiczne - w przeliczeniu na Hg 0,02 -”

k) po lp. 495 dodaje się lp. 496—504 w brzmieniu:


1 2 3 4 5
„496 Azirydyna (etylenoimina)

[151-56-4]

0,62
497 1-Bromopropan

[106-94-5]

42 _ _
498 Diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu

[2536-05-2]

0,03 0,09 _
499 Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

[5873-54-1]

0,03 0,09 _
500 Diizocyjanian metylenodifenylu -mieszanina izomerów

(metylenodifenylodiizocyjanian, MDI) [26447-40-5]

0,03 0,09
501 Diizocyjanian toluenodiylu -mieszanina izomerów 2,4- i 2,6-

(toluilenodiizocyjanian, TDI) [26471-62-5]

0,007 0,021
502 Formamid

[75-12-7]

23 _ _
503 Ftalan benzylu butylu

[85-68-7]

5 _ _
504 2-Metyloazirydyna (propylenoimina) [75-55-8] 4,7 _ -”

2) w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”:

a) w części A „Hałas, hałas infradźwiękowy i hałas ultradźwiękowy”:

— tytuł otrzymuje brzmienie:

„A. Hałas i hałas ultradźwiękowy”,

— uchyla się pkt 2 „Hałas infradźwiękowy”,

b) część C „Mikroklimat” otrzymuje brzmienie:

„C. Mikroklimat

„1. Mikroklimat gorący

1.1. Kryterium klasyfikacji środowiska termicznego do obszaru mikroklimatu gorącego jest wartość wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) w zakresie powyżej +2,0.

1.2. Obciążenie termiczne w mikroklimacie gorącym określa się za pomocą wskaźnika WBGT wyrażonego w stopniach Celsjusza (°C).

1.3. Wartości WBGT nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy wartości dopuszczalnych podanych w tabeli 2.

Tabela 2


Klasa tempa metabolizmu Tempo metabolizmu Wartości dopuszczalne WBGT
odniesienie do jednostki powierzchni skóry

W/m2

całkowite

(przy średniej powierzchni skóry 1,8 m2)

W

osoba zaaklimatyzowana w środowisku gorącym

°C

osoba niezaaklimatyzowana w środowisku gorącym

°C

0

(spoczynek)

M ≤ 65

M ≤ 117

33 32
1

(praca lekka)

65 < M ≤ 130

117 < M ≤ 234

30 29
2

(praca średnio ciężka)

130 < M ≤ 200

234 < M ≤ 360

28 26
3

(praca ciężka)

200 < M ≤ 260

360 < M ≤ 468

nieodczuwalny

ruch powietrza

25

odczuwalny

ruch powietrza

26

nieodczuwalny

ruch powietrza

22

odczuwalny

ruch powietrza

23

4

(praca bardzo ciężka)

M > 260

M > 468

23 25 18 20

1.4. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.

2. Mikroklimat zimny

2.1. Kryterium klasyfikacji środowiska termicznego do obszaru mikroklimatu zimnego jest wartość wskaźnika PMV (przewidywana ocena średnia) w zakresie poniżej -2,0.

2.2. Obciążenie termiczne w mikroklimacie zimnym określa się pośrednio za pomocą wymaganej izolacji termicznej IREQ.

2.3. W przypadku pracy na zewnątrz budynków ocenę zagrożenia odmrożeniami przeprowadza się za pomocą oceny siły chłodzącej powietrza charakteryzowanej przez wskaźnik WCI wyrażony w kilokaloriach na metr kwadratowy i godzinę (kcal * m-2 * h -1).

2.4. Dopuszczalne wartości wskaźnika WCI nie mogą przekraczać w ciągu 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy 1200 kcal * m-2 * h -1.

2.5. Definicje pojęć i metody pomiaru określają Polskie Normy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817 i Nr 99, poz. 825.