ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, w związku z usuwaniem skutków powodzi, przeznaczonych na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2) odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;

3) pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi;

4) usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu);

5) dofinansowanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016 i Nr 209, poz. 1243 i 1244), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”, do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

§ 2. 1. W zakresie określonym w § 1 pkt 1 oraz w przypadku odtworzenia zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne lub organizator zakładu aktywności zawodowej składają wniosek w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

1) dane wnioskodawcy:

a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, jeżeli posiada,

b) numery: REGON i NIP, jeżeli zostały nadane,

c) adres miejsca prowadzenia działalności wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

2) przedmiot działalności;

3) oświadczenie wnioskodawcy o poniesieniu strat wraz z ich wyszczególnieniem i oszacowaniem;

4) oświadczenie wnioskodawcy o zawartych umowach ubezpieczenia majątku oraz o kwocie przyznanego odszkodowania;

5) wnioskowaną kwotę pomocy i jej przeznaczenie;

6) oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy z innych źródeł na cele określone we wniosku lub informację o wysokości pomocy uzyskanej na te cele;

7) liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

3. W przypadku osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

4.  Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą i pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne do wniosku dołączają również odpowiednie informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381).

§ 3. 1. W przypadku odtworzenia zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej jednostka prowadząca ten warsztat składa wniosek w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

1) dane wnioskodawcy:

a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, jeżeli posiada,

b) numery: REGON i NIP, jeżeli zostały nadane,

c) tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej,

d) liczbę uczestników terapii oraz zatrudnionych,

e) adres wnioskodawcy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

f) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

2) informacje, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3–6.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) szacunkowy kosztorys robót budowlanych;

2) wykaz odtwarzanego wyposażenia i materiałów.

§ 4. 1. W zakresie określonym w § 1 pkt 3 i 4 wniosek składa się w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

3) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

4) określenie:

a) rodzaju utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych,

b) powstałych w wyniku powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych u wnioskodawcy (finansowanie remontów, readaptacja i zakup sprzętu);

5) informacje, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4–6.

3. Do wniosku należy dołączyć dokument, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 5. W zakresie określonym w § 1 pkt 5 odpowiednio stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

§ 6. 1. Fundusz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymogi określone w § 2–4, rozpatruje wniosek i pisemnie powiadamia wnioskodawcę o wysokości przyznanych środków albo o odmowie ich przyznania, podając przyczynę odmowy przyznania tych środków. W terminie tym Fundusz może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozpatrzenia wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku nieprawidłowości Fundusz niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunię-cia.

§ 7. W przypadku przyznania środków, o których mowa w § 6, Fundusz zawiera z wnioskodawcą umowę, w której określa się:

1) wysokość środków;

2) przeznaczenie środków;

3) sposób rozliczenia środków;

4) warunki wypowiedzenia umowy;

5) czy otrzymane środki stanowią pomoc publiczną.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).