ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2)   wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;

3)   terminy i sposób przekazywania marszałkowi województwa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy — dysponentowi Funduszu Pracy przez marszałków województw informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia;

4)   wzór informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.

§ 2. Wzór wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje marszałkowi województwa w terminie do 5. dnia roboczego każdego miesiąca miesięczną informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.

2. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy — dysponentowi Funduszu Pracy, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca miesięczną zbiorczą informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.

4. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być sporządzone i przekazane wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana przez marszałka województwa do właściwej komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w ust. 5.

7. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2013 r. (poz. 1348)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).