ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

Na podstawie art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz. 1373) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wysokość dodatku wynosi miesięcznie:

1) na stanowisku pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów, lidera klubu pracy i asystenta EURES — nie więcej niż 500 złotych;

2) na stanowisku pośrednika pracy I stopnia, doradcy zawodowego I stopnia, starszego specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, samodzielnego specjalisty do spraw programów i starszego lidera klubu pracy — nie więcej niż 600 złotych;

3) na stanowisku pośrednika pracy II stopnia, doradcy zawodowego II stopnia, samodzielnego specjalisty do spraw rozwoju zawodowego i doradcy EURES — nie więcej niż 700 złotych.”.

§ 2. 1. Ocena jakości pracy pracownika zatrudnionego po dniu 31 stycznia 2009 r. w wojewódzkim lub powiatowym urzędzie pracy na stanowisku starszego specjalisty do spraw rozwoju zawodowego lub starszego lidera klubu pracy, dokonywana przed przyznaniem dodatku do wynagrodzenia, zgodnie z § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia na danym stanowisku.

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, dodatek może być przyznany za okres lub okresy oceny jakości jego pracy przypadające przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Do okresu podlegającego ocenie jakości pracy pracownika, który był zatrudniony w dniu 31 stycznia 2009 r. w wojewódzkim lub powiatowym urzędzie pracy na stanowisku asystenta EURES, a następnie został zatrudniony na stanowisku pośrednika pracy, pośrednika pracy I stopnia albo pośrednika pracy II stopnia, dokonywanej przed przyznaniem dodatku do wynagrodzenia, zgodnie z § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, wlicza się okres zatrudnienia na stanowisku asystenta EURES.

2. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, dodatek może być przyznany za okres lub okresy oceny jakości jego pracy przypadające po dniu 31 stycznia 2009 r.

§ 4. Dodatek przyznany samodzielnemu specjaliście do spraw rozwoju zawodowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia jest wypłacany za okres, na jaki został przyznany, na dotychczasowych warunkach.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i Nr 127, poz. 1052.