ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. ojęzyku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) lub tłumacza-przewodnika, zwanych dalej „wnioskiem”;

2) wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, na dofinansowanie kosztów szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika, zwane dalej „dofinansowaniem”;

3) zakres oraz formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem;

4) wzory wniosków.

§ 2. 1. Osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, zwane dalej „wnioskodawcą”, składają wniosek do oddziału Funduszu właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania.

2. Wzór wniosku osoby uprawnionej o dofinansowanie jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. Wniosek można składać w formie papierowej lub elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm. 2) ).

6. Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym miesiącu następnego roku.

§ 3. 1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Fundusz powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o konieczności jego uzupełnienia.

2. Braki formalne we wniosku powinny być usunięte w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o tych brakach.

3. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Fundusz przekazuje wnioskodawcy informację o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

2. Wniosek rozpatrzony pozytywnie stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

3. Umowa jest zawierana pomiędzy wnioskodawcą a Funduszem w siedzibie oddziału Funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5. W umowie są określone w szczególności:

1) strony umowy;

2) nazwa organizatora szkolenia;

3) przedmiot dofinansowania;

4) termin i liczba godzin szkolenia;

5) kwota dofinansowania oraz termin i tryb przekazania środków;

6) zobowiązanie wnioskodawcy do:

a) pokrycia udziału własnego w kosztach wnioskowanego szkolenia,

b) uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w programie organizatora szkolenia,

c) przekazania, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, oświadczenia organizatora szkolenia zawierającego:

— adres organizatora szkolenia,

— NIP oraz numer rachunku bankowego organizatora szkolenia,

— potwierdzenie zgłoszenia udziału wnioskodawcy w szkoleniu z PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika,

— koszt szkolenia,

— potwierdzenie wpłaty udziału własnego przez wnioskodawcę;

7) szczegółowe warunki zmiany i rozwiązania umowy.

§ 6. 1. Dofinansowanie wynosi:

1) dla osoby uprawnionej — nie więcej niż 95% kosztów szkolenia;

2) dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt — nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

2. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu.

§ 7. 1. Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez wnioskodawcę.

2. Wnioskodawca przekazuje do Funduszu dokumenty, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

3. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy organizatora szkolenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. (poz. 687)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 iNr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.