ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Na podstawie art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „wnioskiem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wykazu pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „wykazem”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tryb składania i rozpatrywania wniosku i wykazu;

4) sposób przekazywania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, i dokonywania wypłaty wynagrodzenia;

5) szczegółowy tryb zwrotu Funduszowi kwot przekazanych pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, zwanemu dalej „pracodawcą”.

§ 2. 1. Pracodawca składa wniosek wraz z trzema egzemplarzami wykazu do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku marszałek województwa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3.  Marszałek województwa rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3. W przypadku odrzucenia wniosku marszałek województwa niezwłocznie informuje o tym pracodawcę na piśmie — wraz z uzasadnieniem.

§ 4. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku marszałek województwa przekazuje pracodawcy dwa egzemplarze wykazu i niezwłocznie przekazuje na rachunek pracodawcy środki nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu w kwocie określonej w zaakceptowanym wniosku.

2. Pracodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, wypłaca wynagrodzenia pracownikom wskazanym w wykazie, po naliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

§ 5. 1. Po dokonaniu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pracodawca zwraca na rachunek bankowy Funduszu różnicę między kwotą otrzymaną z Funduszu a kwotą wypłaconą pracownikom, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania środków w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu.

2. Pracodawca zwraca marszałkowi województwa w terminie, o którym mowa w ust. 1, jeden egzemplarz wykazu zawierający potwierdzenie otrzymania przez pracowników wynagrodzenia. Pracodawca dołącza także oświadczenie o kwotach, terminach i sposobie wpłaty należnych składek na rachunek oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na rachunek urzędu skarbowego oraz potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

3. Marszałek województwa po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w ust. 2, rozlicza wydatkowane przez pracodawcę środki nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu. Rozliczenie to stanowi podstawę do uznania wydatków za zgodne z celem pożyczki.

§ 6. 1. Zwrot pożyczki następuje w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi, na rachunek bankowy Funduszu przy marszałku województwa, który udzielił nieoprocentowanej pożyczki.

2. Termin zwrotu nieoprocentowanej pożyczki na rachunek bankowy Funduszu pracodawca określa we wniosku.

3. Do zwrotu nieoprocentowanej pożyczki stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. (poz. 1566)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).