ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 16, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 2 pkt 3–5 otrzymują brzmienie:

„3) C — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. 3) ), z pracodawcą zagranicznym;

4)   D — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);

5)   E — dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4.”;

2)   w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.”;

3)   w § 5 w ust. 1 pkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;

3)   informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;

4)   kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia, przedstawia:

1)   dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego — w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;

2)   ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;

3)   umowę spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki -jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

4)   kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania — kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

5)   dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;

6)   informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

7)   kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku — w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

8)   dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku — w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

9)   dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 ustawy — w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;

10)  informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi -w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

11)  umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona — w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

12)  dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej — w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

13)  dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy;

14)  dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;

15)  dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwoleń równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6-13. Informacja starosty, o której mowa w ust. 1 pkt 6, może być dołączona w jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczą wnioski, będą wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy.

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o przedłużenie zezwolenia, przedstawia:

1)   dokumenty, o których mowa w ust. 1;

2)   umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;

3)   dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

4. W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwolenia dla więcej niż jednego cudzoziemca ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, a do wniosku o przedłużenie zezwolenia kopie dokumentów, o których mowa w ust. 3.

6. Wzór składanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o których mowa w art. 88hust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.”;

5)   w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy.”;

6)   załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7)   załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

8)   załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

9)   załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

10)  załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do wniosków złożonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. (poz. 1674)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623 i 1645.

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888,1027, 1036, 1287, 1304 i 1387.