ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie trybów, terminów oraz formatu wymiany danych między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i organami podatkowymi w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wykazem organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

Na podstawie art. 27a ust. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) naczelniku urzędu skarbowego — rozumie się przez to naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji pożytku publicznego.

§ 2. Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 8 grudnia roku podatkowego, dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy.

§ 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego, dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, dotyczące organizacji pożytku publicznego uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. W przypadku zgłoszenia przez organizacje pożytku publicznego pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w art. 27a ust. 5 ustawy, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje je niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości.

2. W przypadku konieczności zmiany danych, o których mowa w . 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, na podstawie zgłoszonych zastrzeżeń, o których mowa w art. 27a ust. 5 ustawy, Minister Sprawiedliwości przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku podatkowym, zmienione dane, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.

§ 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, dane

dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 6. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 4 ust. 2 minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku podatkowym, zmienione dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.

§ 7. Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 6 lutego roku następującego po roku podatkowym, dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszone w trybie wskazanym w art. 27a ust. 8 ustawy.

§ 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 10 lutego roku następującego po roku podatkowym, dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnione o dane, o których mowa w § 7.

§ 9. W przypadku konieczności zmiany danych dotyczących numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie zgłoszonych zastrzeżeń, o których mowa w art. 27a ust. 9 ustawy, naczelnicy urzędów skarbowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zmienione dane w terminie do dnia 6 marca roku następującego po roku podatkowym.

§ 10. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 9 minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zmienione dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie do dnia 10 marca roku następującego po roku podatkowym, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.

§ 11. Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminach do dnia: 25 kwietnia oraz 6 sierpnia roku następującego po roku podatkowym dane dotyczące zmian numerów rachunków bankowych, o których mowa w art. 27a ust. 10 ustawy.

§ 12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminach do dnia: 30 kwietnia i 10 sierpnia roku następującego po roku podatkowym dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnione o dane, o których mowa w § 11, wraz z oddzielną listą numerów wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tych organizacji, których dane uległy zmianie.

§ 13. 1. Dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, są przekazywane w formie elektronicznej, w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego, w formacie zgodnym z Open Document Format for Office Application — wersja 1.0.

2. Strukturę pliku zawierającego dane, o których mowa w art. 27a ust. 3 pkt 1 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Strukturę pliku zawierającego dane dotyczące numerów rachunków bankowych, zgłoszonych przez organizacje pożytku publicznego jako właściwe do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Przekazywanie danych pomiędzy ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i Ministrem Sprawiedliwości następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy uzgodnione przez kierowników właściwych komórek organizacyjnych ministerstw obsługujących tych ministrów.

2. Przekazywanie danych pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a organami podatkowymi następuje w formie elektronicznej, w sposób przyjęty pomiędzy tymi organami do wymiany danych z zakresu zobowiązań podatkowych.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2011 r. (poz. 474)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).