ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres oraz zasady funkcjonowania rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), zwanego dalej „rejestrem”, w tym:

1) wzór rejestru;

2) wzór wniosku o wpis do rejestru;

3) wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru;

4) wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru;

5) wzór zawiadomienia o wykreśleniu z rejestru;

6) wzór oświadczenia potwierdzającego znajomość PJM, SJM lub SKOGN;

7) zasady wpisu do rejestru, zmiany danych i skreślenia na liście;

8) tryb udostępniania informacji zawartych w rejestrze, ich zakres, a także tryb udostępniania wniosków oraz ich składania;

9) zakres danych publikowanych w rejestrze.

§ 2. 1. Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru na wniosek tłumacza według kolejności wpływu pozytywnie rozpatrzonych wniosków o wpis do rejestru.

2. Wzór rejestru jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wpis do rejestru jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN.

5. Wzór oświadczenia potwierdzającego znajomość PJM, SJM lub SKOGN jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Tłumacz powiadamia wojewodę o każdej zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru.

7. Wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wniosek o wpis do rejestru i wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru składa się do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

2. W przypadku świadczenia usług tłumacza na obszarze kilku województw wnioski składa się do wojewodów właściwych ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

3. W przypadku gdy wojewoda jest niewłaściwy do rozpatrzenia złożonych wniosków, przekazuje je do wojewody właściwego ze względu na obszar świadczenia usług tłumacza.

§ 4. 1. Wojewoda dokonuje wpisu do rejestru oraz zmiany danych podlegających wpisowi niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wojewoda wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Wojewoda zawiadamia tłumacza o wpisie do rejestru niezwłocznie po jego dokonaniu.

5. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Wojewoda wykreśla wpis z rejestru:

1) na wniosek tłumacza;

2) w przypadku śmierci tłumacza.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wojewoda zawiadamia niezwłocznie tłumacza o wykreśleniu go z rejestru.

3. Wzór zawiadomienia o wykreśleniu z rejestru jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. Rejestr zawiera następujące dane:

1) numer wpisu i datę jego dokonania;

2) imię (imiona) i nazwisko tłumacza;

3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku nieposiadania numeru PESEL;

4) adres zamieszkania;

5) adres do korespondencji;

6) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile tłumacz je poda;

7) informację o zakresie świadczonych usług;

8) informację o obszarze świadczenia usług.

§ 7. 1. Wojewoda udostępnia tylko wyciąg z rejestru zawierający dane, o których mowa w § 6 pkt 1, 2, 6, 7 i 8.

2. Wyciąg udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego obsługującego wojewodę.

§ 8. Informacja o prowadzeniu rejestru, wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego obsługującego wojewodę.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. (poz. 652)

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).