ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w akapicie dziesiątym wyrazy „grupy elementarne obejmują 1 707 zawodów i specjalności” zastępuje się wyrazami „grupy elementarne obejmują 1 770 zawodów i specjalności”;

2) tabela 1. Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomy kwalifikacji otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa grupy wielkiej Liczba grup w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów i specjalności Poziom kwalifikacji
dużych średnich elementarnych
1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 3 6 33 43
2 Specjaliści 4 20 65 475 4
3 Technicy i inny średni personel 4 17 69 314 3
4 Pracownicy biurowi 2 7 20 54 2 lub 3
5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2 7 21 80 2 lub 3
6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 4 8 13 42 2
7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 4 17 74 330 2
8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 3 20 72 338 2
9 Pracownicy przy pracach prostych 3 10 21 90 1
10 Siły zbrojne 1 4 4 4
RAZEM 30 116 392 1770

3) w grupie 2233 Lekarze weterynarii po pozycji 223301 Lekarz weterynarii dodaje się pozycje 223302—223318 w brzmieniu:

„223302 Lekarz weterynarii — specjalista chirurgii weterynaryjnej

223303 Lekarz weterynarii — specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych

223304 Lekarz weterynarii — specjalista chorób koni

223305 Lekarz weterynarii — specjalista chorób owadów użytkowych

223306 Lekarz weterynarii — specjalista chorób przeżuwaczy

223307 Lekarz weterynarii — specjalista chorób psów i kotów

223308 Lekarz weterynarii — specjalista chorób ryb

223309 Lekarz weterynarii — specjalista chorób trzody chlewnej

223310 Lekarz weterynarii — specjalista chorób zwierząt futerkowych

223311 Lekarz weterynarii — specjalista chorób zwierząt nieudomowionych

223312 Lekarz weterynarii — specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej

223313 Lekarz weterynarii — specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego

223314 Lekarz weterynarii — specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz

223315 Lekarz weterynarii — specjalista radiologii weterynaryjnej

223316 Lekarz weterynarii — specjalista rozrodu zwierząt

223317 Lekarz weterynarii — specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych

223318 Lekarz weterynarii — specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej”;

4) w grupie 2239 Specjaliści ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowani po pozycji 223912 Kosmetolog dodaje się pozycję 223913 w brzmieniu:

„223913 Osoba wykwalifikowana w przemyśle farmaceutycznym”;

5) w grupie 2321 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych po pozycji 232123 Nauczyciel wychowania fizycznego dodaje się pozycję 232124 w brzmieniu:

„232124 Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie”;

6) w grupie 2359 Specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani po pozycji 235910 Wykładowca na kursach (edukator, trener) dodaje się pozycje 235911—235916 w brzmieniu:

„235911 Broker edukacyjny

235912 Lektor języka angielskiego

235913 Lektor języka francuskiego

235914 Lektor języka hiszpańskiego

235915 Lektor języka niemieckiego

235916 Lektor języka rosyjskiego”;

7) w grupie 2413 Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi po pozycji 241306 Specjalista do spraw wynagrodzeń dodaje się pozycję 241307 w brzmieniu:

„241307 Specjalista do spraw kadr”;

8) w grupie 2419 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani po pozycji 241918 Administrator produkcji filmowej dodaje się pozycje 241919—241923 w brzmieniu:

„241919 Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości

241920 Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

241921 Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego

241922 Specjalista do spraw projektów/programów unijnych

241923 Specjalista do spraw zamówień publicznych”;

9) w grupie 2442 Filozofowie, historycy i politolodzy

po pozycji 244205 Specjalista polityki społecznej dodaje się pozycję 244206 w brzmieniu:

„244206 Teolog”;

10) w grupie 2451 Literaci, dziennikarze i pokrewni

po pozycji 245108 Scenarzysta dodaje się pozycję 245109 w brzmieniu:

„245109 Autor tekstów reklamowych”;

11) w grupie 2471 Kontrolerzy i inspektorzy administracji publicznej po pozycji 247106 Inspektor ochrony rybołówstwa dodaje się pozycje 247107 i 247108 w brzmieniu:

„247107 Inspektor do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

247108 Inspektor farmaceutyczny”;

12) w grupie 3146 Instruktorzy lotniczy po pozycji 314607 Skoczek spadochronowy — instruktor dodaje się pozycję 314608 w brzmieniu:

„314608 Operator tankowania statków powietrznych — instruktor”;

13) w grupie 4121 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych po pozycji 412103 Asystent w biurze maklerskim dodaje się pozycję 412104 w brzmieniu:

„412104 Fakturzystka”;

14) w grupie 4133 Pracownicy do spraw transportu

po pozycji 413303 Odprawiacz pociągów dodaje się pozycję 413304 w brzmieniu:

„413304 Dyspozytor radiotaxi”;

15) w grupie 4214 Inkasenci i poborcy po pozycji 421402 Poborca skarbowy dodaje się pozycję 421403 w brzmieniu:

„421403 Windykator”;

16) w grupie 5141 Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

po pozycji 514108 Wizażystka dodaje się pozycje 514109 i 514110 w brzmieniu:

„514109 Fryzjer damski 514110 Fryzjer męski”;

17) w grupie 5221 Sprzedawcy i demonstratorzy

po pozycji 522107 Sprzedawca dodaje się pozycję 522108 w brzmieniu:

„522108 Sprzedawca w stacji paliw”;

18) w grupie 6129 Hodowcy zwierząt i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani po pozycji 612909 Treser psów dodaje się pozycje 612910 i 612911 w brzmieniu:

„612910 Opiekun zwierząt domowych 612911 Zoopsycholog”;

19) w grupie 7129 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani po pozycji 712906 Robotnik rozbiórki budowli dodaje się pozycję 712907 w brzmieniu:

„712907 Monter reklam”;

20) w grupie 7134 Monterzy izolacji po pozycji 713402 Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych dodaje się pozycję 713403 w brzmieniu:

„713403 Monter izolacji przemysłowych”;

21) w grupie 7135 Szklarze i pokrewni po pozycji 713505 Witrażownik dodaje się pozycję 713506 w brzmieniu:

„713506 Szklarz”;

22) w grupie 7213 Blacharze po pozycji 721303 Blacharz samochodowy dodaje się pozycje 721304 i 721305 w brzmieniu:

„721304 Blacharz budowlany 721305 Blacharz izolacji przemysłowych”;

23) w grupie 7231 Mechanicy pojazdów samochodowych po pozycji 723105 Mechanik samochodów osobowych dodaje się pozycję 723106 w brzmieniu:

„723106 Mechanik pojazdów samochodowych”;

24) w grupie 7233 Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń po pozycji 723311 Motorzysta statku morskiego dodaje się pozycję 723312 w brzmieniu:

„723312 Mechanik taboru kolejowego”;

25) w grupie 7251 Monterzy elektronicy po pozycji 725112 Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra dodaje się pozycję 725113 w brzmieniu:

„725113 Instalator systemów alarmowych”;

26) w grupie 7341 Składacze tekstów po pozycji 734102 Operator fotoskładu dodaje się pozycję 734103 w brzmieniu:

„734103 Drukarz”;

27) w grupie 7411 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni po pozycji 741105 Ubojowy dodaje się pozycję 741106 w brzmieniu:

„741106 Jeliciarz”;

28) w grupie 7435 Krojczowie po pozycji 743501 Krojczy dodaje się pozycję 743502 w brzmieniu:

„743502 Konstruktor odzieży”;

29) w grupie 7437 Tapicerzy i pokrewni po pozycji 743702 Tapicer dodaje się pozycję 743703 w brzmieniu:

„743703 Tapicer meblowy”;

30) w grupie 9151 Gońcy, bagażowi i pokrewni po pozycji 915107 Noszowy dodaje się pozycję 915108 w brzmieniu:

„915108 Kolporter”;

31) w grupie 9321 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle po pozycji 932108 Znakowacz wyrobów dodaje się pozycje 932109—932114 w brzmieniu:

„932109 Lagowacz (naktadacz materiałów odzieżowych)

932110 Patroszacz ryb

932111 Pomoc krawiecka

932112 Pomocnik ciastkarza

932113 Pomocnik mleczarski

932114 Pomocnik piekarza”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.


1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.