ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) ORAZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2) z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1)   wykaz bibliotek, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wykaz organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r.

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

2)   Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 września 2013 r.

4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. Nr 167, poz. 1753, z 2009 r. Nr 23, poz. 137 oraz z 2010 r. Nr 45, poz. 266), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).