ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych

Na podstawie art. 9f ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

2. Standardy, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) wymagania dotyczące realizowania planów nauczania;

2) przedmioty kształcenia;

3) zakres i wymiar praktyk zawodowych;

4) treści programowe;

5) wymagane umiejętności.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. (poz. 555)

STANDARDY KSZTAŁCENIA W KOLEGIACH PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH


1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).