ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, oraz warunki i tryb dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

§ 2. Do zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Funduszu, należą roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 3) ), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

§ 3. 4) 1. 5) Dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 i 699), zwanych dalej „przedsiębiorcami”, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

3. Podstawą zakwalifikowania pomocy jako pomocy de minimis jest zaświadczenie marszałka województwa, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. (uchylony). 6)

§ 5. Dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 2, zwane dalej „dofinansowaniem robót”, może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2)   udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3)   przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego. § 6.1. Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

1) mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub były w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;

2) 7) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu będących w dyspozycji samorządu województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

2. Dofinansowanie robót nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

§ 7. 1. Wniosek o dofinansowanie robót składa się w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca realizacji zadania.

2. Wniosek zawiera:

1)   nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

2)   numer NIP i numer REGON;

3)   status prawny i podstawę działania;

4)   dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;

5)   dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie;

6)   przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych;

7)   nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

8)   miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania;

9)   przewidywany koszt realizacji zadania;

10)  termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania;

11)  ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest składany wniosek;

12)  udokumentowaną informację o zapewnieniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

13)  informację o przyznanych środkach Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i terminu przyznania środków oraz stanu rozliczenia;

14)  udokumentowaną przez wnioskodawcę informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

15)  wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania;

16)  informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

17)  oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.

3. 8) Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dołącza się:

1)   zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

2)   informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis;

3)   (uchylony). 9)

3a. 10) Jeżeli przedsiębiorca prowadzi zakład pracy chronionej, do wniosku o udzielenie pomocy na dofinansowanie robót dodatkowo dołącza się potwierdzoną kopię aktualnej decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej.

4. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

5. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku właściwy organ jednostki samorządu województwa informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia, w którym sejmik województwa w formie uchwały określi zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku organ ten sporządza uzasadnienie.

§ 8. Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot:

1)   będący przedsiębiorcą — wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania;

2)   niebędący przedsiębiorcą — wysokość dofinansowania robót nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

§ 9. 1. Podstawę dofinansowania robót stanowi umowa zawarta przez marszałka województwa z wnioskodawcą.

2. Umowa zawiera:

1)   oznaczenie stron umowy;

2)   szczegółowe określenie zadania, o którym mowa w § 2;

3)   wysokość i termin przekazania środków Funduszu przyznanych na dofinansowanie zadania;

4)   udział środków własnych i z innych źródeł;

5) 11) termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;

6)   zakres i sposób realizacji umowy;

7)   zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy;

8)   warunki i termin wypowiedzenia umowy;

9) 12) warunki rozwiązania umowy;

9a) 13) warunki zwrotu środków Funduszu, w szczególności w przypadku:

a)  rozwiązania umowy,

b)  niezrealizowania umowy,

c)  nierozpoczęcia działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia robót, określonej w umowie;

10)  sposób kontroli wykonania umowy;

11)  zobowiązanie do przedłożenia właściwemu organowi jednostki samorządu województwa dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dokumentów potwierdzających pokrycie udziału własnego w kosztach zadania;

12)  sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

2a. 14) W przypadku gdy wymaga tego proces inwestycyjny, marszałek województwa może zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe.

2b.Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy wymaga zgody sejmiku województwa w postaci uchwały.

3. Przekazanie środków Funduszu na dofinansowanie robót następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi, wystawionych po dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

4. 15) Przedsiębiorca przed zawarciem umowy przedstawia zaktualizowaną informację o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymane po złożeniu wniosku o dofinansowanie robót.

§ 10. (pominięty). 16)

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 17) . 18)


1) Obecnie działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873 oraz z 2015 r. poz. 218 i 493.

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200,443, 528 i 774.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1696), które weszło w życie z dniem 26 grudnia 2007 r.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 807), które weszło w życie z dniem 19 czerwca 2014 r.

6)   Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9)   Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10)  Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

13)  Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14)  Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

16)  Zamieszczony w obwieszczeniu.

17)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 sierpnia 2004 r.

18)  Z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 100, poz. 928), zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 228, poz. 2262).