ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres rocznej informacji pracodawcy dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego oraz tryb jej przekazywania organowi nadzoru.

§ 2. Roczna informacja pracodawcy dotycząca realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywana organowi nadzoru, zwana dalej „informacją”, powinna zawierać następujące dane:

1) dane identyfikujące pracodawcę:

a) firmę pracodawcy,

b) numer wpisu programu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych,

c) numer REGON pracodawcy,

d) siedzibę i adres pracodawcy;

2) dane o liczbie uczestników według stanu na koniec każdego kwartału w danym roku kalendarzowym, obejmujące:

a) liczbę uczestników programu, w stosunku do których pracodawca miał obowiązek na koniec danego kwartału odprowadzać składkę podstawową,

b) liczbę uczestników programu, o których mowa w art. 27 i 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, w stosunku do których pracodawca nie miał obowiązku na koniec danego kwartału odprowadzać składki podstawowej,

c) liczbę uczestników programu wnoszących na koniec danego kwartału składkę dodatkową;

3) liczbę zatrudnionych pracowników, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, według stanu na koniec roku kalendarzowego;

4) dane dotyczące składek:

a) sumę składek podstawowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym,

b) sumę składek dodatkowych odprowadzonych w danym roku kalendarzowym;

5) liczbę wypłat dokonanych w danym roku kalendarzowym;

6) liczbę wypłat transferowych dokonanych w danym roku kalendarzowym w podziale na wypłaty transferowe dokonane do innego pracowniczego programu emerytalnego i na indywidualne konto emerytalne (IKE);

7) informacje o wystąpieniu w danym roku kalendarzowym:

a) jednostronnego zawieszenia przez pracodawcę odprowadzania składek podstawowych, wraz z podaniem okresu zawieszenia,

b) czasowego ograniczenia wysokości naliczanej składki podstawowej wraz z podaniem okresu ograniczenia i wysokości składki podstawowej naliczanej w tym okresie;

8) datę sporządzenia informacji;

9) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby sporządzającej informację oraz jej podpis;

10) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby lub osób upoważnionych do reprezentacji pracodawcy oraz ich podpisy.

§ 3. Informacja jest przekazywana przesyłką poleconą.

§ 4. Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej.

§ 5. Wzór rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczego programu emerytalnego przekazywanej do organu nadzoru stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 1297)

WZÓR ROCZNEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO PRZEKAZYWANEJ DO ORGANU NADZORU

(PDF)1)  Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1124).