ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminy i tryb wydawania wypisów z tego rejestru, a także warunki uczestnictwa w programie zawarte w umowie zakładowej i umowie międzyzakładowej, które powinny być wpisywane do rejestru programów.

§ 2. 1. Rejestr pracowniczych programów emerytalnych składa się z ksiąg rejestrowych.

2. Dla każdego pracowniczego programu emerytalnego, zwanego dalej „programem”, prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.

§ 3. 1. Księga rejestrowa programu składa się z rubryk, do których wpisuje się:

1) numer kolejny wpisu;

2) firmę, siedzibę i adres oraz adres do korespondencji pracodawcy, a w przypadku programu międzyzakładowego – firmy, siedziby i adresy oraz adresy do korespondencji wszystkich pracodawców tworzących ten program;

3) numer REGON pracodawcy, a w przypadku programu międzyzakładowego – numery REGON wszystkich pracodawców tworzących ten program;

4) firmę, siedzibę i adres oraz adres do korespondencji zarządzającego;

5) formę programu;

6) warunki uczestnictwa w programie;

7) dane dotyczące porozumienia pracodawcy i reprezentacji pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych zgodnie z art. 38 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”;

8) informację o zmianie zakładowej albo międzyzakładowej umowy emerytalnej, ze wskazaniem paragrafów objętych zmianą, wraz z datą wejścia w życie tej zmiany;

9) numer akt, datę dokonania wpisu, podpis kierownika komórki organizacyjnej, która dokonuje wpisu;

10) uwagi o toczącym się postępowaniu administracyjnym lub sądowym, które dotyczy postępowania rejestrowego programu;

11) dodatkowe informacje o programie;

12) status programu.

2. Wzór księgi rejestrowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rubryka 6 księgi rejestrowej zakładowego albo międzyzakładowego programu składa się z sekcji, do których wpisuje się:

1) wymagany staż,

2) wysokość składki podstawowej,

3) minimalną wysokość składki dodatkowej oraz sposób jej deklarowania,

4) terminy przelewu składki podstawowej i dodatkowej na rachunek uczestnika,

5) okres wypowiedzenia udziału w programie przez uczestnika, o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy,

6) okresy wypowiedzenia umowy zakładowej w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy,

7) koszty i opłaty obciążające uczestników, a w przypadku programu prowadzonego w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym także:

8) warunki ubezpieczenia:

a) zakres ubezpieczenia,

b) datę objęcia odpowiedzialnością przez zakład ubezpieczeń,

c) sumę ubezpieczenia,

d) nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

§ 5. Księgi rejestrowe nie mogą być wynoszone poza miejsce ich przechowywania.

§ 6. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego programu prowadzi się odrębne akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 7. Dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 2, art. 31 ust. 2 oraz art. 32 ust. 2 ustawy, załączone do wniosku o wpis programu do rejestru oraz o zmianę wpisu do rejestru, powinny być dołączone w oryginałach albo w uwierzytelnionych urzędowo odpisach lub wyciągach.

§ 8. 1. Wpisu do rejestru pracowniczych programów emerytalnych dokonuje organ nadzoru.

2. Wykreślenie wpisu jest również wpisem.

§ 9. Wypisy z rejestru pracowniczych programów emerytalnych wydaje się osobie mającej w tym interes prawny, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku do organu nadzoru.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 maja 2004 r. (poz. 1298)

WZÓR KSIĘGI REJESTROWEJ PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

(PDF)1)  Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 106, poz. 1124).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programów emerytalnych oraz terminów i trybu wydawania wypisów z rejestru (Dz. U. Nr 62, poz. 396), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207).