ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego doZakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez zarządzającego na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeliczania kwoty przekazanych składek na podstawę wymiaru świadczenia, jeżeli emerytura uczestnika lub osoby uprawnionej ma być obliczona od podstawy wymiaru.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  zarządzającym — należy przez to rozumieć zarządzającego określonego w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „ustawą”, lub likwidatora tego zarządzającego;

2)  oddziale Zakładu — należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika;

3)  uczestniku — należy przez to rozumieć osobę fizyczną określoną w art. 2 pkt 11 ustawy;

4)  kwocie składki — należy przez to rozumieć 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego.

§ 3. 1. Zarządzający przekazujący do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki podaje na dokumencie płatniczym „Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa” następujące dane:

1)  w polu „nazwa odbiorcy” — nazwę oddziału Zakładu;

2)  w polu „nr rachunku odbiorcy” — numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu;

3)  w polu „kwota” — kwotę składki;

4)  w polu „nr rachunku zleceniodawcy” — numer rachunku bankowego zarządzającego;

5)  w polu „nazwa zleceniodawcy” — nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres zarządzającego;

6)  w polu „tytułem”:

a) 3) imię i nazwisko, numer PESEL uczestnika, a jeżeli uczestnikowi nie nadano tego numeru, podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

b) identyfikator płatności — PPE.

2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu płatniczego, o którym mowa w ust. 1, zarządzający przekazuje uczestnikowi listem poleconym.

§ 4. 1. Kwotę składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52%. Uzyskaną kwotę zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

2. Kwotę składki podlegającą przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołączonego przez uczestnika do wniosku o emeryturę, której wysokość zgodnie z odrębnymi przepisami obliczana jest od podstawy wymiaru.

3. Kwotę uzyskaną w wyniku przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, w którym kwota składki przekazana została do oddziału Zakładu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.


1) Obecnie działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne kieruje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Mnistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez zarządzającego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 132), które weszło w życie z dniem 7 lutego 2012 r.