ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

Na podstawie art. 9f ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i likwidowania kolegiów pracowników służb społecznych, zwanych dalej „kolegiami";

2) organizację i zasady działania kolegiów, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych;

3) zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a także sprawowania nadzoru nad kolegiami.

§ 2. 1. Kolegia kształcą w zawodzie pracownik socjalny, w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.

2. Kolegia mogą prowadzić, według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), szkolenia specjalizujące:

1) z zakresu organizacji pomocy społecznej;

2) w zawodzie pracownik socjalny.

§ 3. 1. Organami tworzącymi i prowadzącymi kolegia są:

1) samorząd województwa – dla kolegiów publicznych;

2) osoby prawne, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, oraz osoby fizyczne – dla kolegiów niepublicznych.

2. Kolegia publiczne są jednostkami lub zakładami budżetowymi.

3. Kolegium niepublicznemu tworzonemu i prowadzonemu zgodnie z przepisami rozporządzenia przysługują uprawnienia kolegium publicznego, z wyjątkiem uprawnień finansowych.

§ 4. 1. Warunkiem utworzenia i prowadzenia kolegium bądź wprowadzenia systemu kształcenia wieczorowego lub zaocznego jest zapewnienie przez szkołę wyższą, zwaną dalej „uczelnią", opieki naukowo-dydaktycznej.

2. Warunkiem prowadzenia kształcenia wieczorowego lub zaocznego jest prowadzenie w kolegium kształcenia w systemie dziennym.

§ 5. 1. Kolegium tworzy się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jego nazwę, siedzibę i organ prowadzący.

2. Utworzenie kolegium i rozpoczęcie działalności w każdym systemie kształcenia wymaga uzyskania:

1) pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w przypadku kolegium publicznego;

2) zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w przypadku kolegium niepublicznego, wydanego w formie decyzji administracyjnej.

3. Opinia, o której mowa w ust. 2 pkt 1, powinna dotyczyć w szczególności: projektu aktu założycielskiego i statutu kolegium, porozumienia w sprawie opieki naukowo-dydaktycznej nad kolegium, kwalifikacji nauczycieli, a także zapewnienia warunków do pełnej realizacji planów i programów nauczania oraz innych zadań statutowych.

4. W przypadku opinii negatywnej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego wydaje decyzję administracyjną.

5. W przypadku wprowadzania w kolegium systemu kształcenia wieczorowego lub zaocznego, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, organ prowadzący składa do dnia 31 stycznia roku utworzenia kolegium lub wprowadzenia nowego systemu kształcenia.

2. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na utworzenie kolegium załącza się:

1) projekt aktu założycielskiego;

2) porozumienie z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną, zawarte na okres przynajmniej jednego pełnego cyklu kształcenia;

3) projekt statutu;

4) szczegółowe informacje dotyczące warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, zapewniających właściwe funkcjonowanie kolegium;

5) imienny wykaz nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć w kolegium z wyszczególnieniem:

a) kwalifikacji zawodowych,

b) doświadczenia zawodowego w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych,

c) osiągnięć zawodowych,

d) przedmiotów nauczania przewidzianych do realizacji;

6) szczegółowe informacje o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu zawodowym w dziedzinie kształcenia pracowników służb społecznych i osiągnięciach zawodowych w przypadku dyrektora kolegium niepublicznego;

7) informację o planach i programach nauczania;

8) opinię wojewódzkiej rady zatrudnienia dotyczącą zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa;

9) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

10) opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić kolegium, i najbliższym jego otoczeniu;

11) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania kolegium, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

3. Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 9, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

4. Do wniosku o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia na wprowadzenie nowego systemu kształcenia w kolegium załącza się dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 7 i 8.

§ 7. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego odmawia wydania pozytywnej opinii lub udzielenia zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, jeżeli:

1) organ prowadzący nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu;

2) projekty aktu założycielskiego lub statutu są sprzeczne z prawem.

2. Zezwolenie na utworzenie kolegium lub wprowadzenie nowego systemu kształcenia wygasa, jeżeli kolegium nie rozpocznie działalności lub nie wprowadzi nowego systemu kształcenia w okresie dwóch lat od jego wydania.

§ 8. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz kolegiów publicznych i niepublicznych.

2. Wykaz kolegiów, o którym mowa w ust. 1, jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 9. 1. Przekształcenie kolegium publicznego może polegać na połączeniu go z inną jednostką organizacyjną działającą w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych.

2. Zmiana nazwy kolegium może polegać tylko na poszerzeniu nazwy o nadanie imienia.

3. Przekształcenie i zmiana nazwy kolegium publicznego wymaga podjęcia uchwały sejmiku województwa i wprowadzenia odpowiednich zmian do statutu.

4. Dyrektor kolegium przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zmiany w statucie w terminie 30 dni od dnia podjęcia decyzji o przekształceniu lub zmianie nazwy kolegium.

§ 10. 1. Organ prowadzący likwiduje kolegium lub system kształcenia z końcem roku szkolnego.

2. Likwidacja kolegium publicznego lub systemu kształcenia w kolegium publicznym następuje w formie uchwały sejmiku województwa.

3. W przypadku kolegium publicznego likwidacja kolegium lub systemu kształcenia:

1) może polegać na zaprzestaniu rekrutacji na pierwszy rok i likwidacji kolegium lub systemu kształcenia, po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, albo

2) powinna skutkować zapewnieniem słuchaczom możliwości kontynuowania nauki.

4. W przypadku kolegium niepublicznego sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia określa statut kolegium.

5. O likwidacji kolegium lub systemu kształcenia organ prowadzący kolegium powiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie 7 dni od dnia likwidacji.

§ 11. 1. Kolegium działa na podstawie statutu.

2. Statut określa w szczególności:

1) nazwę kolegium oraz jego cele;

2) organ prowadzący kolegium;

3) systemy kształcenia;

4) organy kolegium i ich kompetencje;

5) zakres zadań dyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze, opiekuna naukowo-dydaktycznego, nauczycieli oraz innych pracowników kolegium;

6) szczegółową organizację kształcenia, a w tym zasady przyjmowania słuchaczy do kolegium i wewnętrzny system oceniania;

7) prawa i obowiązki słuchaczy;

8) przypadki, w których słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy;

9) tryb i termin ogłaszania regulaminu kształcenia;

10) tryb uchwalania statutu i wprowadzania w nim zmian;

11) sposób likwidacji kolegium lub systemu kształcenia w przypadku kolegium niepublicznego.

3. Pierwszy statut nadaje kolegium publicznemu organ prowadzący. W terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez kolegium Rada Programowa, o której mowa w § 13 ust. 1, uchwala statut.

4. Statut kolegium niepublicznemu nadaje organ prowadzący.

§ 12. 1. Działalnością kolegium kieruje dyrektor.

2. W kolegium publicznym, liczącym co najmniej 12 grup słuchaczy, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3. Liczba słuchaczy w jednej grupie nie może przekraczać 20 osób.

4. W kolegium publicznym tworzy się stanowisko kierownika praktyk zawodowych.

§ 13. 1. W kolegium działa Rada Programowa powoływana przez organ prowadzący na wniosek dyrektora kolegium.

2. W skład Rady Programowej wchodzą:

1) dyrektor kolegium jako jej przewodniczący;

2) wicedyrektor kolegium;

3) opiekun naukowo-dydaktyczny;

4) kierownik praktyk zawodowych;

5) przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w kolegium, wybra-

ni zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium;

6) inni nauczyciele akademiccy z uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną, jeżeli zostaną wskazani przez rektora do udziału w pracach Rady;

7) przedstawiciel organu prowadzącego;

8) przedstawiciel samorządu słuchaczy, wybrany zgodnie z zasadami określonymi w statucie kolegium;

9) inne osoby powołane na wniosek dyrektora kolegium.

3. Do kompetencji Rady Programowej należy:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania kolegium;

2) uchwalanie statutu;

3) uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym trybu odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji;

4) uchwalanie regulaminu kształcenia;

5) ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajęć i praktyk oraz zdawania egzaminów;

6) uchwalanie szczegółowych planów i programów nauczania;

7) określanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium;

8) zatwierdzanie planów pracy kolegium;

9) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego kolegium;

10) przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalności kolegium;

11) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w rozporządzeniu lub statucie kolegium.

4. Przepisy ust. 3 pkt 2, 7, 9,10 i 11 nie dotyczą kolegium niepublicznego.

5. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada Programowa uchwala regulamin swojej działalności.

7. Zebrania Rady Programowej są protokołowane.

§ 14. 1. W kolegium, stosownie do potrzeb, zatrudnia się odpowiednią liczbę nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

2. Kwalifikacje nauczycieli w kolegium określają przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli zakładów kształcenia nauczycieli.

§ 15. 1. Słuchacze kolegium tworzą samorząd słuchaczy, którego organy są reprezentantami ogółu słuchaczy.

2. Organy samorządu słuchaczy określa statut kolegium.

3. Samorząd słuchaczy ma prawo do podejmowania uchwał i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach związanych z funkcjonowaniem kolegium.

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu słuchaczy określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół słuchaczy.

5. Dyrektor kolegium uchyla niezgodne z prawem uchwały samorządu słuchaczy.

§ 16. 1. W kolegium działa biblioteka spełniająca zadania dydaktyczne i usługowe odpowiadające prowadzonym w kolegium kształceniu i szkoleniom specjalizującym.

2. Organizację biblioteki i zadania nauczycieli bibliotekarzy określa statut kolegium.

3. W kolegium tworzy się pracownie ćwiczeń i warsztatów do realizacji programu nauczania.

§ 17. 1. Organizację kształcenia w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny kolegium opracowany przez dyrektora na podstawie planu kształcenia oraz planu rzeczowo-finansowego kolegium.

2. Dyrektor opracowuje arkusz organizacyjny kolegium najpóźniej do dnia 30 września każdego roku.

3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący kolegium.

§ 18. 1. Nauka w kolegium trwa 3 lata.

2. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 19. Rok szkolny w kolegium trwa od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku i obejmuje 2 semestry zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne zimową i letnią, przerwy świąteczne oraz ferie zimowe i letnie.

§ 20. 1. Nauka w kolegium odbywa się zgodnie z regulaminem kształcenia uchwalonym przez Radę Programową.

2. Regulamin kształcenia w kolegium określa w szczególności:

1) organizację roku szkolnego;

2) tok nauki w kolegium;

3) zasady zdawania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego i komisyjnego (sprawdzającego);

4) zasady zaliczania semestru i roku;

5) zasady zaliczania praktyk zawodowych;

6) warunki powtarzania roku;

7) warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz zasady składania tego egzaminu;

8) zasady indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania;

9) zasady uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium; 10) zasady wznawiania nauki w kolegium.

3. W terminie 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia dyrektor kolegium przesyła regulamin do wiadomości urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 21. 1. Zajęcia w kolegium odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

2. Grupy słuchaczy, o których mowa w § 12 ust. 2, mogą być, w zależności od potrzeb, łączone podczas wykładów.

§ 22. Słuchacz ma prawo, na zasadach określonych w regulaminie kształcenia, do:

1) indywidualnego toku nauki oraz odbywania nauki według indywidualnych planów i programów nauczania;

2) uzyskiwania urlopu od zajęć w kolegium.

§ 23. 1. Kolegium organizuje dla słuchaczy praktyki zawodowe przewidziane w planach i programach nauczania.

2. Formę, miejsce i terminy praktyk zawodowych określa dyrektor kolegium w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i samorządu słuchaczy.

3. Dyrektor kolegium zawiera porozumienie o prowadzeniu praktyk zawodowych z osobami kierującymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej.

4. Porozumienie powinno określać: cele, program i czas trwania praktyk zawodowych, zadania i obowiązki nauczycieli kolegium, słuchaczy oraz podmiotów przyjmujących słuchaczy na praktyki, a także koszty związane z realizacją porozumienia.

5. Koszty związane z organizowaniem praktyk zawodowych, w tym również wynikające z wypłat wynagrodzeń dla pracowników podmiotów przyjmujących słuchaczy kolegiów na praktyki, pokrywane są ze środków przewidzianych planem rzeczowo-finansowym kolegium.

§ 24. 1. Kolegium prowadzi album słuchaczy, teczki akt osobowych słuchaczy oraz księgę dyplomów na zasadach określonych w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.

2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany w protokołach egzaminacyjnych, indeksie, karcie egzaminacyjnej, dzienniku lub kartotece słuchaczy w sposób określony w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów wyższych.

3. Kolegium wydaje słuchaczom indeksy i legitymacje oraz prowadzi ich rejestr.

4. Indeksy, legitymacje i dyplomy wydawane są odpowiednio według wzorów dotyczących kolegium nauczycielskiego, określonych w przepisach o zakładach kształcenia nauczycieli.

§ 25. 1. Nauka w kolegium kończy się egzaminem dyplomowym składanym przed komisją powołaną przez dyrektora kolegium.

2. Absolwent kolegium otrzymuje dyplom ukończenia kolegium, z tym że dyplom ukończenia kolegium niepublicznego powinien zawierać klauzulę o treści: „Kolegium działa na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia ... nr ... i posiada uprawnienia kolegium publicznego.".

3. Na dyplomie wpisuje się:

1) ocenę ogólną, wyrażoną liczbą całkowitą, stanowiącą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów kończących się zaliczeniem lub egzaminem (poza egzaminem dyplomowym) oraz z praktyk zawodowych;

2) ocenę z egzaminu dyplomowego.

§ 26. 1. Stanowisko dyrektora kolegium może zajmować nauczyciel, który posiada wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 7-letnie doświadczenie w zakresie kształcenia pracowników pomocy społecznej i pracy socjalnej.

2. Dyrektora kolegium publicznego zatrudnia organ prowadzący.

3. Zatrudnienie dyrektora kolegium publicznego może nastąpić, jeżeli minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia.

4. Kandydata na stanowisko dyrektora kolegium publicznego wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi, który wygrał konkurs, nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że minister

właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zgłosił zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 3.

5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po dwóch przedstawicieli:

a) organu prowadzącego,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) po jednym przedstawicielu:

a) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

b) uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium publicznym,

c) Rady Programowej,

d) zakładowej organizacji związkowej.

6. W kolegiach publicznych nowo tworzonych komisja konkursowa składa się z osób wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2 lit. a i b.

7. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, powierza pełnienie obowiązków dyrektora ustalonemu przez siebie kandydatowi na okres jednego roku szkolnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Stanowisko dyrektora kolegium publicznego powierza się na 5 lat szkolnych.

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej, może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora na kolejny pięcioletni okres. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

10. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i kierownika praktyk zawodowych dokonuje dyrektor kolegium.

§ 27. Dyrektora kolegium publicznego odwołuje organ prowadzący, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w następujących przypadkach:

1) złożenia przez dyrektora rezygnacji, za wypowiedzeniem;

2) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań, dokonywanej w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora, który uchyla się od usuwania stwierdzonych przez organ nadzoru uchybień.

§ 28. Zasady powierzania stanowiska dyrektora kolegium niepublicznego oraz odwoływania z tego stanowiska, tworzenia innych stanowisk kierowniczych, ich powierzania oraz odwoływania z tych stanowisk określa statut kolegium.

§ 29. 1. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium ma na celu zapewnienie słuchaczom warunków do realizacji standardów kształcenia określonych dla kolegiów.

2. Opieka naukowo-dydaktyczna nad kolegium może być świadczona tylko przez uczelnię prowadzącą studia magisterskie o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika, po-litologia, socjologia, uprawniającym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

3. Organ prowadzący kolegium zawiera porozumienie, w formie pisemnej, z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną na okres przynajmniej jednego pełnego cyklu kształcenia.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, powinno wskazywać jednostkę organizacyjną uczelni odpowiedzialną za realizację porozumienia, opiekuna naukowo-dydaktycznego oraz określać zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej, a w szczególności:

1) współdziałania z kolegium w ustalaniu zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego i egzaminów dyplomowych oraz w ich przeprowadzaniu;

2) współpracy z kolegium w doborze nauczycieli kolegium oraz sposób prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich;

3) udziału uczelni w pracach Rady Programowej;

4) udziału uczelni w doskonaleniu nauczycieli kolegium;

5) finansowania opieki naukowo-dydaktycznej;

6) przesłanki rozwiązania porozumienia.

5. Opiekunem naukowo-dydaktycznym może być jedynie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

6. Do zadań opiekuna naukowo-dydaktycznego należy w szczególności koordynacja działań uczelni związanych z realizacją porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej.

§ 30. Organ prowadzący kolegium:

1) zapewnia jego utrzymanie oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki do pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym również odbywania praktyk zawodowych oraz innych zadań statutowych;

2) sprawuje nadzór nad działalnością kolegium w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

§ 31. 1. Nad kolegium sprawowany jest nadzór pedagogiczny.

2. Nadzór pedagogiczny nad kolegium sprawuje kurator oświaty właściwy dla danego województwa.

3. Nadzór pedagogiczny ma na celu mierzenie jakości pracy kolegiów, a w szczególności:

1) sprawdzenie warunków do realizacji standardów kształcenia określonych dla kolegiów, w tym warunków lokalowych i bazy dydaktycznej, a także kwalifikacji nauczycieli realizujących te standardy;

2) ocenę realizacji porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej;

3) analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej kolegium oraz innej działalności statutowej kolegium;

4) udzielanie pomocy nauczycielom kolegium w realizacji zadań dydaktycznych;

5) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

§ 32. 1. W ramach czynności nadzorczych przeprowadzane są kontrole.

2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad kolegium powołuje zespół przeprowadzający kontrolę, zwany dalej „zespołem kontrolującym".

3. O terminie i zakresie kontroli zawiadamia się: dyrektora, organ prowadzący kolegium i uczelnię sprawującą opiekę naukowo-dydaktyczną co najmniej na miesiąc przed terminem kontroli.

4. Przed rozpoczęciem kontroli dyrektor kolegium przekazuje przewodniczącemu zespołu kontrolującego, opracowaną w porozumieniu z Radą Programową, własną opisową ocenę działalności kolegium oraz plan rozwoju kolegium.

5. Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolującego informuje dyrektora kolegium, Radę Programową i organ prowadzący o szczegółowym zakresie, programie i czasie trwania kontroli.

6. W terminie 30 dni od zakończenia kontroli przewodniczący zespołu kontrolującego przekazuje opisową ocenę działalności kolegium, wnioski pokontrolne, w tym zalecenia pokontrolne, uwzględniające plan rozwoju kolegium, o którym mowa w ust. 4, dyrektorowi kolegium, organowi prowadzącemu oraz uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną.

7. W terminie 14 dni od otrzymania wniosków pokontrolnych dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną mogą zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny umotywowane zastrzeżenia.

8. Dyrektor kolegium, organ prowadzący oraz uczelnia sprawująca opiekę naukowo-dydaktyczną, w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych lub odpowiedzi na zgłoszone zastrzeżenia, zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie i terminie ich realizacji.

§ 33. 1. W przypadku stwierdzenia nierealizowania zadań statutowych lub porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej, a także negatywnej oceny działalności dydaktycznej kolegium, albo nieprzestrzegania przepisów prawa, organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje dyrektorowi kolegium lub organowi prowadzącemu polecenie usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Polecenie wydane dyrektorowi kolegium jest przekazywane do wiadomości organowi prowadzącemu.

2. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po stwierdzeniu braku usunięcia nieprawidłowości w określonym przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminie, może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, a w przypadku kolegium publicznego może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o likwidację kolegium lub systemu kształcenia.

4. Cofnięcie zezwolenia powoduje likwidację kolegium niepublicznego lub systemu kształcenia w kolegium niepublicznym, na zasadach określonych w § 10 ust. 1, 4 i 5.

§ 34. Wniosek o wydanie opinii lub udzielenie zezwolenia, o których mowa w § 5 ust. 2, na utworzenie kolegium w roku 2005 organ prowadzący składa do dnia 30 czerwca tego roku.

§ 35. Do dnia 30 września 2008 r. porozumienie, o którym mowa w § 29, określa warunki uzyskiwania przez absolwentów kolegium tytułu zawodowego licencjata.

§ 36. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).