ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wzór informacji o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych;”;

2) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pracodawca będący przedsiębiorcą dokonując rozliczenia dofinansowania za okres roczny posługuje się danymi, o których mowa w ust. 1, oraz danymi zawartymi w informacji o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Za okres począwszy od czerwca 2004 r. pracodawcy mogą składać informacje i wnioski korygujące według wzorów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

§ 3. Do czasu wdrożenia zmian w oprogramowaniu obsługującym ewidencję, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie dłużej jednak niż do dnia 15 stycznia 2005 r., pracodawcy składają informacje i wnioski według wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. (poz. 2835)

Załącznik nr 1

WZÓR

INF-D, INF-D-Z, INF-D-P

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

Wn-D

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

INF-D-R

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

INF-D-Kz

(PDF)1)  Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407.