ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekunczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekunczych

Na podstawie art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwanej dalej „placówką”, o której mowa w art. 71 i 80 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”, polega na badaniu i ocenie realizacji jej zadań w zakresie:

1) przestrzegania standardów usług opiekunczo-wychowawczych, o których mowa w przepisach dotyczących placówek;

2) przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikacjach określonych w przepisach dotyczących placówek i ośrodków adopcyjno--opiekuńczych, zwanych dalej „ośrodkami”.

2. Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówce, o której mowa w art. 80 ustawy, polega również na:

1) badaniu i ocenie realizacji jej zadań w zakresie:

a) zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,

b) działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

c) przygotowania placówki do wypełniania specjalistycznych zadań określonych w regulaminie;

2) zasięganiu opinii dziecka odnośnie do zaspokajania jego potrzeb i respektowania jego praw.

3. W ramach nadzoru sprawdzeniu podlegają:

1) regulamin placówki;

2) karty pobytu wychowanków;

3) indywidualne plany pracy z wychowankami;

4) okresowe oceny dokonywane przez stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;

5) pisemne wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce;

6) pozostała dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki.

§ 2. 1. Nadzór nad działalnością ośrodka obejmuje badanie i ocenę realizacji jego zadań w zakresie sposobu:

1) gromadzenia informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione lub umieszczone w rodzinie zastępczej;

2) przeprowadzania badań pedagogicznych i psychologicznych oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych, dotyczących osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo kandydatów do prowadzenia placówki rodzinnej;

3) wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych stwierdzających ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych;

4) wydawania kandydatom do prowadzenia placówek rodzinnych opinii o posiadaniu odpowiedniego przygotowania;

5) doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

6) prowadzenia pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych;

7) współpracy z sądem opiekuńczym;

8) udzielania pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie rodziny zastępczej;

9) prowadzenia działalności edukacyjnej i upowszechniającej tworzenie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych;

10) wspierania dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz dokonywania oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce rodzinnej;

11) współpracy z dyrektorem placówki rodzinnej w sporządzaniu okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w danej placówce;

12) realizowania innych zadań przewidzianych w przepisach dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną.

2. W ramach nadzoru nad działalnością ośrodków badaniu i ocenie podlega w szczególności aktualizowanie danych przekazywanych do banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, a także przestrzeganie zasady poufności w sprawach rodzinnych prowadzonych przez ośrodek.

§ 3. 1. Nadzór nad działalnością placówki lub ośrodka jest prowadzony w oparciu o roczny plan działania, w którym określa się priorytety nadzoru, program i organizację działań w ramach nadzoru oraz harmonogram spotkań z placówkami i ośrodkami.

2. Plan działań jest przygotowywany do końca listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym działania będą podejmowane, i przedstawiany jednostkom nadzorowanym do końca grudnia każdego roku.

§ 4. Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działań prowadzonych w ramach nadzoru jest sporządzany roczny raport o przestrzeganiu standardu opieki i wychowania w placówkach oraz działalności ośrodków w województwie, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opie-kuńczych (Dz. U. Nr 74, poz. 862), zachowane w mocy na podstawie art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493).